Vratimo se izvoru...

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog “I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvracati – oni bit će spašeni.” Kur'an

31.08.2010.

Voda i ljudsko tijelo

Nastajući u otopini plodnih ovojnica maternice, tijelo novorođenog djeteta sadrži 77% vode; kod djece je 59% i odraslih između 45 i65% vode. Krv je 83%; voda , bubrezi 82%, mišići 75%, mozak 74%, jetra 69% i kosti 22%. Voda je temeljna sastavnica tekućina koje okružuju i jesu unutar svih živih stanica. Respiracija, probava, asimilacija, metabolizam, eliminacija, uklanjanja otpadaka i reguliranje temperature, tjelesne su funkcije koje se mogu postići samo u prisutnosti vode. Voda je neophodna za otapanje i transport hranjivih tvari kao što su kisik i mineralne vode putem krvi, limfe i drugih tjelesnih tekućina. Voda također drži u ravnoteži tlak, kiselost i sastav svih kemijskih reakcija.

Samo je kisik neophodniji od vode za održavanje života svih organizama. Ljudska bića mogu živjeti oko 5 tjedana bez hrane, ali samo 5 dana bez vode u umjerenoj klimi. Njezino je kruženje između krvi i tjelesnih organa neprekidno i uvijek održavano u pravilnoj ravnoteži; međutim, određena se količina izluči dnevno isparavanjem i izlučivanjem te se mora nadoknaditi.

Većina se vode izlučuje bubrezima, kroz koje čitava količina krvi prolazi i filtrira se petnaest puta svaki sat. Kad god tijelo postane pregrijano, 2 milijuna žlijezda znojnica luče znoj, koji je 99 % voda. Pod utjecajem topline krvi isparava znoj, hladeći tijelo i držeći unutarnje ograne na stalnoj temperaturi. Minimalni se ali dosljedan gubitak vode događa za vrijeme procesa disanja i plakanja. Vlaga se izdiše iz nosnih putova i pluća; suhi zrak povlači više vode nego vlažan zrak. Suzni kanal nosi tekuću otopinu na gornje očne kapke, koji podmazuju oči 25 puta svake minute. Suze tada idu dolje do nosa, gdje isparuju.

Kako bi se nadomjestila izgubljena voda, tijelu je potrebno svaki dan pod normalnim okolnostima oko 2 litre tekućine. Ovu potrebu mogu povećati napornije aktivnosti, visoka temperatura ili preslatka hrana. Osjet žeđi je kontroliran dijelom mozga koji se zove hipotalamus. Voda iz metabolizma, proizvedena kao nusprodukt procesa izgaranja hrane, donosi količinu oko 0,47 litre. Hrana može opskrbiti dosta vode. Čak i suha hrana kao kruh i krekeri sadrže 5% vode. Pitka voda je drugi izvor nadopunjavanja.

30.08.2010.

Dvadeset kratkih zanimljivosti o islamu

¤ Ko prouci Ajetul-Kursiju i pocetak sure "Vjernik" bit ce sacuvan u tom danu od svakog zla
¤ Ko god uzme abdest pravilno i potpuno, a zatim posvjedoci da nema boga sem Allaha i da je Muhammed, saws, Njegov rob i Njegov poslanik, otvorice mu se svih osam dzennetskih vrata
¤ Nakon razvoda braka zena ima period cekanja ('iddet) od tri mjeseca, da se utvrdi da nije trudna, prije nego sto se moze ponovo udati
¤ Od imana je i to da mrziš svome bratu isto ono što mrziš i samome sebi
¤ Ko prouči svake večeri deset ajeta iz Kur'ana neće biti upisan medju nemarne

¤ Meleki donose savalat na osobu koja zanoći čista (pod abdestom)
¤ Ko bude volio radi Allaha i mrzio radi Allaha i davao radi Allaha i zabranjivao radi Allaha – takav je upotpunio svoj iman
¤ Ko posjeti bolesnika, sjedi u dženetskom perivoju, a kad ustane odredi mu se 70 hiljada meleka koji salavat na njega čine sve do noći
¤ Covjek može izgubiti nafaku (rizk) zbog grijeha koje pocini
¤ Onoga ko poslije svakog namaza prouci Ajeti-kursijju, samo smrt dijeli od ulaska u Dzennet

¤ Zaista kada covjek stupi u namaz, on doziva svoga Gospodara.
¤ Imena sestorice sakupljaca vjerodostojnih hadiskih zbirki su: Buharija, Muslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai i Ibn Madze
¤ Ko lijepo uzme abdest te klanja dva rekata i zamoli Allaha za kakvu potrebu, Allah ce mu je, prije ili kasnije, ispuniti
¤ Ko tri puta zamoli za Dzennet, Dzennet ce za njega zamoliti: "Boze, uvedi ga u Dzennet!"
¤ U slučaju da predvodnik namaza pogriješi, ljudi će ga opomenuti izgovarajući ''subhanAllah'' a žene će pljesnuti rukama i na taj način upozoriti na eventualnu grešku.

¤ Ono čime se rob najviše približava svome Gospodaru, tražeći dunjalučke i ahiretske dobrote, jeste dova
¤ Neće ući u Vatru onaj ko bude klanjao prije izlaska sunca (sabah-namaz) i prije nego što ono zaðe (ikindija-namaz).
¤ Aisa, r.a., zena Allahovog Poslanika, saws, je prenjela 2 210 hadisa
¤ Trojica Poslanikovih, saws, sinova su se zvali: Kasim, Abdullah i Ibrahim
¤ Smirenost u namazu je jedan od ruknova namaza, bez kojeg namaz nije ispravan
******************************************************************

U hadisi-kudsijju stoji da je Allah, dž.š., rekao: "Pravo na Moju ljubav imaju oni koji su se u ime Moje voljeli; pravo na Moju ljubav imaju oni koji su u ime Moje kontakt i vezu održavali; pravo na Moju ljubav imaju oni koji su se u ime Moje savjetovali; pravo na Moju ljubav imaju oni koji su se u ime Moje posjećivali; pravo na moju ljubav imaju oni koji su u ime Moje meðusobno imetak dijelili; oni koji su se u ime Moje voljeli bit će na minberima od svjetlosti, i bit će u društvu poslanika, iskrenih i šehida!" (Sahih. Musned Ahmed b. Hanbel, br. 22834.)

29.08.2010.

Vrijednost sadake

Zahvalnost pripada Allahu koji vjerniku uvijek pruža priliku za hajr i korisna djela, koji nagrađuje za sadaku i mnogostruko namiruje za nju, koji voli čestite i koji u svome Kitabu kaže:»Nećete ostvariti dobročinstvo sve dok ne budete davali od onoga što vam je najdraže»! (Alu Imran, 92. ajet). Hvala Allahu koji na zahvalnost uzvraća povećanjem:»Ako budete zahvalni, Ja ću vam sigurno povećati»! (Ibrahim, 7. ajet).

Neka je salawat na najdarežljivije biće, koje kaže:»Sadaka neće umanjiti imetak»!Sadaka donosi velike koristi, zavrijeđuje veliku nagradu i ima golem uticaj. Ona unosi radost u srce i davača i primaoca. Ibrahim, a.s, bi dijelio najbolje što je imao, pa mu je neko rekao kako bi i malo manje bilo dovoljno, a on je odgovorio: «Kako ću od Allaha tražiti najbolje i najvrijednije sa onim što je kod mene najgore i bezvrijedno»!

1. Sadaka je dokaz imana.

Ako je sadaka rezultat iskrene želje da se nekome pomogne u ime Allaha, onda je ona dokaz imana. Dolazi od glagola sadaqa što znači potvrditi. Sam Poslanik, s.a.v.s, je rekao:»Sadaka je dokaz»!

Imam en-Newewi kaže:»Sadaka znači dokaz koji govori o imanu onoga ko je daje, jer munafik ne daje sadaku zato što je ne shvata vjernički. Onaj ko daje sadaku, on njome dokazuje iskrenost svoga vjerovanja. A Allah najbolje zna»!

2. Sadaka je moralna osobina Poslanika, s.a.v.s.

Od Ibnu Abbasa, r. a, se prenosi da je rekao:»Poslanik, s.a.v.s, je bio najdarežljiviji od ljudi, a najviše je dijelio u ramazanu kad ga je Džibril, a. s, poučavao Kur'anu. Bio bi darežljiviji od plodnog vjetra».

3. Sadaka liječi bolest i otklanja nevolje.

Među najveće koristi sadake je to što ona može biti uzrok izliječenja bolesnika i što otklanja razne nevolje i iskušenja. Poslanik, s.a.v.s, kaže:»Liječite bolesne sadakom, imetak osiguravajte zekatom, a nevolje otklanjajte dovom».

Enes b. Malik: «Zaista Allah zbog sadake i čuvanja rodbinskih veza, insanu produžava život, štiti od teške smrti i od svega neželjenog i štetnog»!

Ibnul Qajjim, r. a, kaže:» Koji ljekar ne posmatra srce bolesnika i njegovo duhovno stanje, i koji bolesnike ne liječi sadakom, taj nije ljekar».

4. Onaj koji daje sadaku dobija nagradu iste vrste.

O tome govori hadisi kudsi u kojem Allah kaže:»Čovječe dijeli da ti dadnem»!

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, s.a.vs, rekao:»Ko od mu'mina otkloni neku dunjalučku brigu ili nevolju, Allah će od njega otkloniti brige na kijametskom danu, ko nekome olakša teškoću, Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na akhiretu. Ko pokrije nekome sramotu, Allah će njega pokriti i na dunjaluku i na akhiretu. Allah je robu na pomoći, sve dok rob pomaže svome bratu».

5. Meleki svakodnevno čine dovu za davaoca sadake.

U hadisu stoji:»Nema dana u kojem robovi osvanu, a da ne siđu dva meleka i jedan od njih govori:»Allahu naknadi onome ko dijeli», a drugi govori:»Allahu, daj propast onome ko uskraćuje».

6. Sadaka uvećava imetak i donosi rizk.

Allah kaže:»Ko će Allahu dati lijep kredit, pa da mu mnogostruko vrati»! (al-Bekare, 245. ajet). S druge strane Allah takođe kaže:»Šejtan vam samo siromaštvo obećava i razvrat naređuje, a Allah obećava oprost od Njega i veliku dobrotu. Allah je zaista neovisan i sve zna»! (al-Bekare, 268. ajet). Ibnul Qajjim kaže:»Allah obećava oprost grijeha i veliku dobrotu tako što će mnogostruko više naknaditi nego što je insan dao, kako na akhiretu tako i na dunjaluku».

Allah kaže i ovo:»Što god da podijelite, On će vam naknaditi, jer On je najbolji opskrbnik»! (Sebe', 39. ajet). Komentarišući ovaj ajet, Ibnu Kethir kaže:»Što god da podijelite od onoga što vam je naredio i što vam je dozvoljenim učinio, On će vam to naknaditi povećanjem na dunjaluku, a nagradom na akhiretu».

7. Sadaka briše grijehe i povećava stepene

Allah kaže:»Uzmi iz njihova imetka sadaku (zekat), da ih time očistiš i uzdigneš». (at-tawba, 103. ajet). U komentaru ovog ajeta, As-Sa'di kaže:»Da ih očistiš od grijeha i lošeg ponašanja i da ih uzdigneš na veći nivo ponašanja, da čine bolja djela, kako bi im se povećala nagrada na dunjaluku i na akhiretu i kako bi im se povećao imetak».

Poslanik u hadisu kaže:»Sadaka gasi grijehe, kao što voda gasi vatru».

8. Sadaka ublažava srdžbu Gospodara i štiti od teške smrti.

Od Enesa b. Malika se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:»Sadaka zaista gasi srdžbu Gospodara i otklanja tešku smrt».

Ebu Umame, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:»Činjenje dobrih djela štiti od lošeg i teškog kraja, tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara, a čuvanje rodbinskih veza produžava život».

9. Sadaka će biti uzrok spasa na sudnjem danu.

Allah kaže:» i hranu su davali - mada su je i sami željeli - siromahu i siročetu i sužnju.

"Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!

Mi se Gospodara našeg bojimo, onog Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti."

I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati i Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi”. (al-Insan, 8-12. ajeti).

Ukbe b. Amir, r. a, kaže:»Čuo sam Poslanika, s.a.v.s, kad kaže:»Svaki će čovjek biti u hladu svoje sadake, sve dok se ljudima ne presudi». «Zaštitite se vatre makar sa pola hurme»!

«Ako musliman obuče siromašna muslimana, Allah će ga obući odjećom dženneta, ako nahrani gladnog muslimana, Allah će njega nahraniti plodovima dženneta, ako napoji žednog muslimana, Allah će njega napojiti sa zapečaćenog džennetskog napitka». (et-Tirmizij). Ebu Zerr el-Gaffari:»Nikad se na Zemlji ne podijeli sadaka, a da je sedamdeset šejtana ne pokuša spriječiti»! «Ko zna šta hoće i vjeruje u to, taj ne žali truda i žrtve»!

28.08.2010.

Razgovor o hidzabu!

“Tako sam umorna…”

“Umorna od cega?”

“Od toga da me ljudi osudjuju.”

“Ko te osudjuje?”

“Na primjer, ona zena.. svaki put kad sjednem s njom govori mi kako trebam nositi hidzab.”

“Oh, hidzab i muzika... glavne teme..”

“Da! Slusam muziku i jos sam bez hidzaba, haha!”

“Mozda te je samo htjela posavjetovati.”

“Ne trebam njen savjet. Ja poznajem svoju vjeru. Neka gleda svoja posla.”

“Mozda je nisi shvatila... pokusavala je biti ljubazna.”

“Ljubazna bi bila da gleda svoja posla.”

“Ali njena je duznost da te podstakne na dobro djelo.”

”Vjeruj mi, to uopste nije bilo podsticajno... i sta mislis s time “dobro”?

“Pa da nosis hidzab, to bi bilo dobro da uradis.”

“Ko kaze?”

“Pa u Kur'anu je naredjeno, zar nije?”

”Daaa.. citirala mi je nesto.”

“Spominjala je suru Nur i jos neke ajete iz Kurana.”

“Da, ali to nije tako vazno. Pomagati ljudima i obavljati namaz je vaznije.”

“Tacno da je vazno.. ali sve velike stvari zapocinju sa malim.”

“To je tako… ali nije bitno sta covjek oblaci, bitno je imati dobro i zdravo srce.”

“Znaci, nije bitno sta oblacis?”

“Tacno tako mislim.”

“Pa zasto onda ujutro provodis sat vremena sredjujuci se?”

”Na sta mislis?”

“Trosis novac na kozmetiku, da ne spominjem sve sto si potrosila na frizere i razne dijete.”

“Pa...?”

“Pa ti kazes kako ti izgled nije bitan.”

“Ne, rekla sam u vjeri nije toliko vazno da li nosim hidzab.”

“Pa ako to nije vazno, zasto je onda spomenuto u Kur'anu?”

“Pa znas da ne mogu slijediti bas sve sto je spomenuto u Kur'anu.”

“Hoces reci, Allah nesto zapovjeda ,ti to ne cinis i nije vazno?”

“Da, pa Allah je milostiv.”

“Allah oprasta onima koji su mu pokorni i koji ne ustrajavaju u grijesenju.”

“Ko to kaze?”

“Gdje to pise?”

“Pise u istoj knjizi koja ti zapovjeda da se pokrijes.”

"Ali ne svidje mi se hidzab, on me tako sputava...”

“A razni losioni, karmini ,maskare i sva druga silna kozmetika te oslobadja? Kako ti uopste definises slobodu?”

"Sloboda je ciniti ono sto zelis.”

“Ne. Sloboda je ciniti ispravne stvari, a ne stvari koje bi mi zeljeli.”

”Slusaj, upoznala sam toliko jako finih zena koje ne ne nose hidzab ,a i mnogo losih zena koja ga nose.”

“Pa sta? Ima i puno ljudi koji su jako fini ,ali su alkoholicari...znaci treba svi da budemo alkoholicari?”

“To je glupo poredjenje.”

“Ne zelim da budem ekstremista ili vjerski fanatik…nisam pokrivena i mislim da je to OK.”

“Pa ti si onda sekularni fanatik... ekstremista u neposlusnosti Allahu.”

“Ali ne shvatas...ako se pokrijem, kako cu se udati?”

“Znaci sve one pokrivene djevojke nikad se ne udaju?”

”OK! Recimo ja se udam i mom muzu se ne svidja to sto sam pokrivena i zeli da se otkrijem?.”

“Sta da tvoj muz od tebe trazi da idete opljkackati banku?”

“To je vec irelevantno. Pljacka je kriminal.”

“Ne pokoravati se Stvoritelju nije kriminal?”

“Ali kako cu se onda zaposliti?”

“Zaposlice te neka firma koja postuje ljude onakve kakvi jesu.”

“Ali ne vise...ne nakon 9/11.”

“Da i nakon 9/11. Zar ne znas onu Hanan koja je tek upisala medicinsku skolu i onu drugu..kako se zove..ona sto uvijek nosi bijelu maramu..hmmm.”

“Jasmine?”

“Da, Jasmin. Upravo je zavrsila MBA ,a sad je na GE.”

”Ali zasto ogranicavati vjeru na komad odjece?”

"A zasto ti ogranicavas zenu na vrijednost karmina i visokih potpetica?”

“Nisi mi odgovorila na pitanje?”

“U sustini , jesam. Hidzab nije samo komad odjece. To je pokoravanje Allahu u teskim uslovima. To je hrabrost, vjera u akciji i istinska zenstvenost...a ne tvoji kratki rukavi, uske pantalone...”

“Ali to je ono sto se zove moda..da ti ne zivisi u nekom kavezu mozda? Kao prvo, hidzab je izmislio muskarac koji je na taj nacin htio kontrolisati zenu.”

“Zaista? Nisam znala da muskarac odjecom moze konrolisati zenu?”

"Tacno na to sam mislila.”

“A sta je sa onim zenama koje se bore sa svojim muzevima da bi uopste mogle nositi hidzab? Sta sa zenama u Francuskoj koje muskarci tjeraju da se otkriju? Sta kazes ne to?”

“Pa to je nesto drugo..”

“Sta je drugacije? Pa i ona koja ti je govorila da se trebas pokriti je i sama zena, zar ne?”

“Da, ali..”

“Ali moda koju je promovisamo i dizajnirao muskarac te oslobadja? Ma daj…muskarac ne moze kontrolisati zenin nacin oblacenja.”

“Dobro, pusti da dovrsim ono sto sam mislila.”

“Sta si mislila? Mislila si da muskarac kontrolise zenu sa hidzabom?”

“Da, tako je.”

“Pa reci tacno kako?”

“Pa zahtjevajuci od nje kako i sta da oblaci, bleso!”

“ Pa zar ti TV, razni magazine i filmovi ne namecu sta da oblacis i kako?”

“Naravno, ali to je moda.”

“Pa zar to nije kontola? Piritisak na tebe, jer zele da nosis ono sto promovisu?”

Tisina.

“Ne samo da kontrolisu tebe, vec kontrolisu cijelo trziste.”

“Sta mislis sa tim?”"

“Mislim na to da ti govore da trebas biti mrsava i anoreksicna kao zena na naslovnici magazina, a koga je dizajnirao bas muskarac koji ti prodaje svoje produkte.”

“Ne razumijem..kakve veze ima hidzab sa tim?”

“Ima sve veze sa tim. Zar ne vidis? Hidzab je prijetnja potrosacima, zenama koje trose milone dolara da bi bile mrsave i ispunile standarde koje je nametnuo muskarac, pa tu je jos i islam koji kaze da treba da se okanes besmislica i fokusiras se na svoju dusu, ne na svoj izgled i da ne brines toliko sta ce muskarac misliti o tvome izgledu.”

“Pa sta da nemam kupiti hidzab... zar i hidzab nije produkt?”

"Da jeste i on je produkt, produkt koji te oslobadja od dominantnog muskog trzista.”

“Prestani mi pametovati! NECU SE POKRITI! To je odvratno, zastarjelo i potpuno ne prilici ovome drustvu…pa cak, meni je tek 20, jos sam i premlada da bih uopste nosila hidzab.”

“Dobro. Pa reci to onda svome Gospodaru, kad ga susretnes na Sudnjem Danu.”

“Dobro!”

“Dobro.”

Tisina.

“Usuti! Ne zelim vise slusati price o hidzabu ,nikabu, punjabu...!”

Tisina.

Buljila je u ogledalo, umorna od rasprave same sa sobom citavo to vrijema. Uspjela je da ugusi glasove u svoj glavi, sa ubjedjenjem kako je izvojevala pobjedu u toj svadji i da je pobjedila moda koju prihvata drustvo, ali koju je odbacila njena vjera:

DA uvojcima , da i ravnoj kosi, ali ne i ne hidzabu...

27.08.2010.

Laz se ne smije naci kod vjernika

Laž je veoma ružna osobina i onaj ko je lažac zasigurno nije vjernik jer su jedne prilike pitali Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Može li vjernik biti kukavica? - Da! - odgovori. - Može li vjernik biti škrtica? - Može! - odgovori Poslanik - A može li vjernik biti lažac? - Ne može!... - odgovori.” (hadis biljezi Malik)

“Teška li je prijevara da svome bratu pričaš nešto što on vjeruje, a ti, ustvari, lažeš!” (Buhari) Laž je bolest srca koja napada svako ljudsko biće i samo oni koji žele da postignu istinsko zadovoljstvo svog Gospodara, redovnim namazima, nafilama i povećanim zikrom i drugim vrstama ibadeta, mogu da se izliječe od ove opake bolesti i očiste svoje zatamnjeno srce. “Kada čovjek slaže, melek se udalji od njega milju zbog vonja koji ispušta taj postupak.” (Tirmizi) Zbog raširenosti laži vodili su se ratovi ,razdvajali voljeni, ubijali i zatvarali nedužni...puno zla je u lažima i onaj ko posjeduje ovu ružnu osobinu, živi u strahu da se njegove laži ne otkriju i na taj način pokušavajući da se izvuče iz vlastite spletke, samo dublje u nju zapada. Njegovo srce nikada nije smireno i ne poznaje spokoj.

Lažci u sustini jako puno pate i veoma rijetko imaju snage da priznaju svoje laži iako bi im to bilo nabolje jer sigurno da će prevarena osoba puno lakše da oprosti prevaru uz priznanje nego prevaru na prevaru. Poznata je krilatica „Ko prizna, pola mu se prašta“ i u njoj ima itekako istine. Božiji Poslanik kaže: "Govorite istinu čak i kada vidite da je u tome propast. Jer, u tome je spas.” (Ibn Ebi-d-Dunja)

A Allah dželle šanuhu koji je poznavalac svih tajni savjetuje: “O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan, ta Allahovo je da se brine o njima! Zato ne slijedite strasti - kako ne biste bili nepravedni. A ako bu¬dete krivo svjedočili ili svjedočenje izbjegavali, - pa, Allah zaista zna ono što radite.” (En-Nisa, 135)

Laž je osobina munafika a munafici će biti na dnu dzehenemske vatre(sačuvao nas Allah nje). Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je jedne prilike rekao:
Noćas sam sanjao dvojicu ljudi kako mi prilaze. Onaj koji cijepa svoju vilicu je lažac. On je (na dunjaluku) lagao i te laži su se prenosile s kraja na kraj svijeta. Do Sudnjeg dana, lažac će na taj način biti mučen.” (Buhari)

Koliko je samo posljedica zbog lažnih informacija i širenja lažnih vijesti. Mnogi se čak nesvjesno nađu u ulozi prenosioca lažnih vijesti a da toga nisu ni svjesni ali to ni slučajno ne opravdava njihove postupke jer im je Milostivi Stvoritelj dao razum pa oni koji su razumom obdareni svaku vijest ili informaciju prvo dobro provjere a zatim pokušaju pronaći sedamdeset opravdanja pa tek onda proširit i to ako je vijest ružna, samo sa nijetom opomene ili upozorenja.

Allah dželle šanuhu nam je jasnu poruku poslao u ajetima sure En Nedžm: “... oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa.” (En-Nedžm, 23)
“... a o tome ništa ne znaju, slijede samo pretpos¬tavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koris¬ti.” (En-Nedžm, 28)

Danas je na žalost vrijeme fitne i rašiernih predpostavki pa vjernici preko noći postaju nevjernici, a da to ni ne primjete. Vijesti se ne provjeraju a šejtan, l.a., uživa u našem nemaru i oglušavanju na upozorenja Gospodara Sveznajućeg:
O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Posla¬niku Njegovu bude pokoravao - postići će ono što bude želio.” (El-Ahzab, 70, 71)

Upozorio nas je i naš Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, riječima mudrosti punim: “Budite iskreni! Iskrenost vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo u Džennet. Čov¬jek će, govoreći istinu i pridržavajući se nje, bitt upisan kod Allaha kao iskren... I klonite se laži! Laž vodi bestidnosti, a bestidnost vodi u Džehennem. Čovjek će, lažući i postupajući po laži, biti upisan kod Allaha kao lažac.” (Buhari)

Ukoliko smo istinski slijedbenici Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem onda iskrenost mora da bude naša obaveza jer Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je bio poznat kao iskreni mladić još puno prije svog poslanstva. Poznat je događaj između Poslanika i Abdullaha bin ebi Hamsa koji je ispričao: "Zakleo sam se Božijem Poslaniku, sallahu alejhi we selem, na vjernost još prije nego što mu je došla Objava. Obećao sam mu bio jednu stvar i dogovorio se da mu je donesem na jedno mjesto. Zaboravio sam bio na to i sjetih se tek nakon tri dana. Dođoh na to mjesto i nađoh ga kako čeka. Reče: - Mladiću, dosta si me namučio! Čekam te ovdje već tri dana!” (Ebu Davud)

Allahu ekber, zar ne bi trebali da budemo ponosni što smo sljedbenici ovako divnog insana ,čovjeka velikog ahlaka i imana, čiste prošlosti i zavidne budućnosti?!
“Nikakav gest nije Božijem Poslaniku odvratan kao laž. Kada god bi kod nekog od ljudi primijetio nešto od toga i zatim saznao da je to ovaj iskorijenio, znao bi da je taj čovjek došao na teobu.” (Ahmed)

A podsticao je na čišćenje vjernika od ove ružne osobine i radovao ih nagradi koja ih čeka za pobjedu nad šejtanom, l.a., pa je govorio: „Garantujem kuću u središtu Dzennetu onome ko ostavi laž čak i kada se šali.“(Bejheqi) Također je upozorio: “Čovjek nije potpun vjernik sve dok ne ostavi laž u šali i diskusiji, pa makar bio iskren u ostalim prilikama.” (Ahmed)

Potrudimo se da izgradimo svoje kuće u središtu Dzenneta, da pobijedimo u džihadu sa svojim nefsom i da izađemokao pobjednici sa osobinama iskrenih, a to su osobine odabranih robova koji će uživati u prostranstvima Dženneta, jer su još na dunjaluku dokazali da im je Allahovo zadvoljstvo draže od zadovoljstva ljudi i da u svakoj situaciji biraju istinu pa čak da je izgovore u lice i nepravednom vladaru.

26.08.2010.

Maryam - Merjema (1-7)

Bismillahi rrahmani rrahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 • Kaf Ha Ja Ajin Sad.

 • Kazivanje o milosti Gospodara tvoga prema robu Njegovu Zekerijjau,

 • kad je on Gospodara svoga tiho zovnuo,

 • i rekao: "Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osijedjela, a nikada nisam, kad sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao.

 • Bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od Sebe sina

 • da naslijedi mene i porodicu Jakubovu, i učini, Gospodaru moj, da budeš s njim zadovoljan."

 • "O Zekerijja, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi, ime će mu Jahja biti, nikome prije njega to ime nismo htjeli dati."
 • 25.08.2010.

  Najmlađi hafiz Kur`ana na svijetu

  Abdur-Rahmanova majka, objašnjavajući ovaj Božiji dar kaže da je jako voljela suru El-Kehf, a za vrijeme svoje trudnoće učila ju je svakodnevno, što joj je davalo rahatluk, smirenost i pouzdanje. Kada bi slušala muziku njeno stanje bi se promijenilo, a prilikom slušanja Kur´ana vratilo bi joj se stanje smirenosti. Glas Božije riječi je dopirao do srce fetusa. Hvaljen neka je Onaj koji stvara! A znanstvenici tvrde da je fetus pod uticajem onoga čemu je bila izložena njegova majka.

  Najmlađi hafiz Kur`ana na svijetu

  Najmladji-hafiz-farihAlžirac Farih Abdur-Rahman koji ima samo tri godine, cijeli Kur´an zna napamet. Uprkos tome što ovaj dječak nema ni tri pune godine, i ne zna pročitati ni jednu napisanu riječ, kroz slušanje kur´anskih ajeta, uspio je cijeli Kur´an naučiti napamet. Uči ga jednostavno i bez grešaka, čime je sebi obezbijedio mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda kao najmlađi hafiz.

  Nakon što je prvi puta progovorio, nastavio je sa ponavljanjem ajeta svaki dan, dok u cjelosti nije naučio napamet cijeli Kur´an, a njegova nožica nije kročila ni u školu ni u džamiju, iako je dvije godine patio od problema u izgovoru.

  Kada je nestala mucavost u izgovoru, proučio je suru El-Kehf neusiljeno i bez zamaranja u izgovoru slova, čak i bez grešaka u pravilima učenja Kur´ana, i bez miješanja kur´anskih ajeta.

  Abdur-Rahmanova majka, objašnjavajući ovaj Božiji dar kaže da je jako voljela suru El-Kehf, a za vrijeme svoje trudnoće učila ju je svakodnevno, što joj je davalo rahatluk, smirenost i pouzdanje. Kada bi slušala muziku njeno stanje bi se promijenilo, a prilikom slušanja Kur´ana vratilo bi joj se stanje smirenosti. Glas Božije riječi je dopirao do srce fetusa. Hvaljen neka je Onaj koji stvara! A znanstvenici tvrde da je fetus pod uticajem onoga čemu je bila izložena njegova majka.

  Također ona objašnjava da je dijete učilo Kur´an slušajući satelitski program ˝El-Affasi˝, posebno u trenutcima dok je ona obavljala namaze, a njegov otac Muhammed Farih smatra da je moguće da je na dijete djelovalo slušanje Kur´ana i prije no što su njegove oči ugledale ovaj svijet. Abdur-Rahman se ističe sa rezonantnim glasom, čistim izgovorom i preciznošću u učenju, nikada ne propušta salavat na Poslanika pri spomenu njegovog imena. Stalno uči sure El-Felek i En-Nas, i nikada ne spava prije nego što pruči dove prije spavanja.

  Abdur-Rahman je u Alžiru krunisan titulom ˝Viteza Kur´ana˝, a ˝zlatnom odjećom˝ ga je prekrio šejh učenja Kur´ana Muhammed Rešad u džamiji El-Aksa.

  Je li iko od nas do sada vidio i čuo dijete koje još nije napunilo ni tri godine,a da zna Kur´an napamet?! Poznato nam je da su preokupacije djece u trećoj godini života igra, plakanje, spavanje... SamoOn,Uzvišeni, može svome robu dati da prve riječi koje izgovori budu kur´anske, i da sa nepune tri godine napamet zna više od 600 strana. Hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova.

  24.08.2010.

  Prelijep hadis

  "Mome umetu je dato pet stvari u mjesecu ramazanu, koje nisu date ni jednom narodu prije njih:

  zadah iz usta postača bolji je kod Allaha, dž.š., od mirisa miska,

  meleci (anđeli) za njih čine istigfar (traže oprost) sve dok se ne omrse,

  okivaju se u okove prokleti šejtani pa nisu u mogućnosti da se slobodno kreću kao što to čine izvan ovog mjeseca,

  Allah, dž.š., uljepšava svaki dan Svoj Džennet i govori mu: "Samo što nisu Moji iskreni robovi koje snalaze nevolje i teškoće, ušli u tebe!",

  opraštaju im se grijesi zadnju noć!

  Neko reče: "Jeli to Noć Kadra?"

  Reče (Muhammed, alejhisselam):

  Ne, jer radnik prima nagradu tek onda kada u potpunosti završi posao!"

  ( prenosi Ebu Hurejre, a bilježi Ahmed)

  23.08.2010.

  Vrijednost Ramazana, posta i ibadeta u njemu

  Od Selmana r.a. prenosi se sljedeći hadis:"Održao nam je Poslanik, a.s., hutbu na kraju mjeseca ša'bana i tom prilikom rekao: "Ljudi, dolazi vam veličanstveni mjesec, mjesec pun bereketa, u kojem ima jedna noć vrednija od hiljadu drugih mjeseci." Allah dž.š. odredio je u tome mjesecu post kao strogu obavezu, a teraviju - namaz koji se obavlja u tim noćima kao dobrovoljni vid ibadeta.

  Ko se Allahu dž.š. približi kakvim dobročinstvom, računat će se kao da je obavio strogu obavezu u nekom drugom mjesecu. Ko obavi strogu obavezu (farz), računat će mu se kao da je obavio sedamdeset farzova u nekom drugom mjesecu. To je mjesec strpljivosti, a nagrada je za nju Džennet. To je mjesec pomaganja, mjesec kada se povećava nafaka vjernika.

  Ko u njemu priredi iftar i nahrani postača, bit će mu to oprostom grijeha i oslobađanjem od vatre, a dobit će nagradu kao i postač bez umanjenja njegove nagrade.
  Tada prisutni ashabi povikaše: "Poslanice, nismo svi u mogućnosti nahraniti postača". Muhammed a.s. na to im je odgovorio: "Ta nagrada pripada i onome ko ponudi postaču hurmu (datulu) ili ga napoji vodom ili gutljajem mlijeka".

  To je mjesec čiji je početak milost, sredina oprost, a kraj - oslobođenje od vatre. Ko olakša onome stoje pod njegovom komandom u tom mjesecu, Allah dž.š. tome će oprostiti grijehe i osloboditi ga od vatre. Nastojte u ovom mjesecu raditi četiri stvari: dvije kojima ćete steći Allahovo dž.š. zadovoljstvo, i dvije kojima ste potrebni i koje su vam neophodne.

  Dvije stvari kojima ćete steći Allahovo dž.š. zadovoljstvo jesu šehadet - svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha dž.š., te da od Njega tražite oprost. Dvije druge stvari, koje su vam neophodne, jesu da Allaha, dž.š., molite za Džennet i tražite zaštitu od vatre. A ko napoji postača, Allah, dž.š., napojit će ga sa Svoga havda (pojila), tako da neće ožednjeti do ulaska u Džennet".

  Od Ebu-Hurejre se prenosi da je Poslanik Muhammed a.s. rekao: "Pet dnevnih namaza, džuma do džume, a ramazan do ramazana, brišu grijehe između, ako se izbjegavaju teški grijesi".

  Također se prenosi od Ebu-Hurejre slijedeće: "Ko ispasti ramazan s imanom, iskreno tražeći i želeći Allahovo zadovoljstvo i nagradu, Allah dž.š. oprostit će mu prijašnje grijehe."

  Ebu-Hurejre također prenosi da je Poslanik, a.s., rekao:
  "Allah, dž.š., kaže: "Sve aktivnosti čovjeka su njegove, osim posta, post je Moj i Ja za njega dajem nagradu". Post je štit pa kada neko od vas posti, neka ne govori ružne riječi i neka se ne dere. Ako ga neko napadne i uvrijedi, neka kaže ja postim, ja postim. Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, dah iz usta postača je kod Allaha, dž.š., na Sudnjem danu ljepši od mirisa miška. Postat Ima dvije radosti; prva radost mu je ona prilikom iftara, a druga kad sretne svoga Gospodara."(Ovaj hadis prenose Mus-lim, Ahmed, Nesai, a prenosi ga i Buharija u malo izmijenjenoj formi.)

  Iz ovih nekoliko hadisa Poslanika, a.s., o postu, može se vidjeti izuzetno velika vrijednost ramazana i ramazanskih ibadeta. U svjetlu tih vrijednosti jasan nam je hadis koji prenosi Ebu-Hurejre, a u kojem se kaže:
  "Ko se omrsi jedan dan ramazana, bez opravdanog razloga; kao stoje olakšica (musafiru) ili bolest, ne može ga nadoknaditi makar i čitav život postio."

  Zato se obraćamo svima koji se boje Allahove dž.š. kazne, a žude za Njegovom nagradom, da ovome mjesecu posvete posebnu pažnju, da ga ne smatraju teretom i teškom obavezom, nego najmilijim gostom. Takvima se obraća i Poslanik, a.s., u svom hadisu, koji prenosi Džabir bin Abdullah el-Ensari, r.a.: "Kada zapostiš, neka poste uši tvoje, i oči tvoje, i tvoj jezik neka posti od laži i zabranjenih stvari, i ostavi se uznemiravanja i ezijeta komšije. Neka se na tebi ogleda post i smirenost, l učini da ti dan posta ne bude kao dan kada se mrsiš."

  Mjesec posta je mjesec svakovrsnih ibadeta, iz kojih se izdvaja dnevni ibadet - post, i noćni - klanjanje teravih-namaza, te učenje Kur'ana. Poslanik, a.s., rekao je:
  "Allah, dž.š., propisao vam je post ramazana kao strogu obavezu, a noćno klanjanje vam je sunnet. Ko ga isposti i isklanja s imanom, iskreno tražeći i želeći Allahovo zadovoljstvo i nagradu, izići će iz ramazana čist od grijeha kao na dan kada gaje majka rodila".

  Dakle, po danu se ibadeti postom. Postom tijela i duše. A posti se uzdržavanjem od hrane, vode i drugih prohtjeva, dok se noći krunišu neobaveznim, dobrovoljnim ibadetom, klanjanjem teravih-namaza, nastojeći da se provede što duži dio noći na kijamu, rukuu i oživljavanju ramazanskih noći ucenjem Kur'ana.

  22.08.2010.

  100 savjeta postacima - dio IV

  76.Čuvaj se gledanja televizora, slušanja muzike, duhana, gledanja žena i besposličarenja po ulicama. Čuvaj se nepokornosti Allahu, s.v.t.
  77.Poduzmi sve uzroke kako bi ti bilo oprošteno u ovom mjesecu.
  78.Posti od dunjaluka i svoju smrt učini iftarom. Cijeli dunjaluk je mjesec ramazan, bogobojazni u njemu poste od strasti i grijeha. Smrt je za njih veselje jer se raduju svome bajramu.
  79.Saburaj, jer je sabur pola posta.
  80.Ako se probudiš bezbjedan u svome domu, zdravog tijela i imaš opskrbe za taj dan, kao da ti je dat dunjaluk i sve što je na njemu, stoga zahvaljuj Allahu, dž.š., i nemoj se bojati za opskrbu.
  81.Čovjek koji je zahvalan na Allahovim blagodatima neće ih uskratiti drugome. Stoga, ako ti neko pokuca na vrata tražeći malo hrane, nemoj ga odbiti. “A na prosjaka ne podvikni.“ (Ed-Duha,10)
  82.''Zato siroče ne ucvili'' (Ed-Duha, 9), potraži jetime kojima možeš pomoći i unesi radost u njihova srca.
  83.Budi zahvalan i spominji Allahove blagodati: ''...i o blagodati Gospodara svoga kazuj'' (Ed-Duha,11).
  84.Tri su stepena posta:
  1. stepen: suzdržavanje od jela, pića i upražnjavanja strasti;
  2. stepen: odvraćanje sluha, vida, jezika, ruku, nogu i ostalih organa od činjenja grijeha:
  3. stepen: oslanjanje na Allaha, s.v.t., i usmjeravanje srca samo Njemu, dž.š.
  85. Kloni se lažnog govora.
  86. Mnogo je postača koji od svog posta imaju samo glad.
  87. Nemoj da postiš od dozvoljenih stvari, potom da se iftariš zabranjenim stvarima.
  88. Nemoj da se prejedaš tokom iftara. Rezultat prejedanja je pospanost i teško podnošenje teravih-namaza.
  89. Neophodno je da tvoje srce bude između nade i straha. Nadaj se da je tvoj post primljen i strahuj od toga da tvoj post bude odbijen.
  90. Strpljenje u izvršavanju ibadeta lakše je nego strpljenje u podnošenju kazne.
  91. Post je štit koji Allah, s.v.t., stavlja na tvoj jezik, sluh, vid i ostale dijelove tijela, stoga, zaštiti se postom od Vatre.
  92. Post ruku je da ih nepružaš prema zabranjenim stvarim (doticanje osoba suprotnog spola, otuđivanje stvari, udaranje osoba), a post nogu je suzdržavanje od koračanja prema haramu.
  93. Trudi se da post sačuvaš od svih manjkavosti, jer svako dobro djelo pripada tebi, osim posta. Post pripada tvome Gospodaru i On za njega nagrađuje.  
  94. Drži se stvari koje povećavaju iman.
  95. Traži od Allaha, s.v.t., da primi tvoja dobra djela jer Allah ne prima osim od bogobojaznih.
  96. Gospodar ramazana je Gospodar i drugih mjeseci. Nemoj se vraćati griješenju nakon ramazana.
  97. Propuštene dane posta požuri da napostiš.
  98. Nakon što napostiš propuštene dane, posti šest dana u mjesecu ševvalu, jer ćeš biti nagrađen kao da si postio cijelu godinu.
  99. Trudi se da ti cijela godina bude ramazan. Ne prestaj učiti Kur'an, održavati rodbinske veze, klanjati noćni namaz, dijeliti sadaku, međusobno se posjećivati, samo radi Allaha, s.v.t.
  100. Ne zaboravi, prije ibadeta, da djelo učiniš iskreno radi Allaha, s.v.t.  Sjeti se da zanijetiš: da tvoj post bude samo radi Allaha, s.w.t., da samo On za njega nagrađuje,  da ne znaš šta te od dobra kao nagrada čeka, da će ti se grijesi oprostiti, da će se post za tebe zauzimati na Sudnjem danu, da Allah i Njegovi meleki na tebe donose salavate,  da te post udaljava od Vatre, sa svakim danom sedamdeset godina, da ćeš ući u Džennet kroz vrata Er-Rejjan, a  kroz njih ulaze samo postači,  da ako preseliš kao postač, ulaziš u Džennet,  da se dova prilikom iftara ne odbija,  da te očekuju dvije radosti, prva prilikom iftara, a druga prilikom susreta sa Gospodarom,  da je zadah iz usta postača Allahu draži od mirisa miska,  da je vrijednost Noći kadra kao hiljadu mjeseci, da za svaku teraviju koju klanjaš sa imamom imaš nagradu kao da si cijelu noć proveo klanjajući,  da ćeš biti sa iskrenima i šehidima.

  Naša posljednja dova je: hvala Allahu, Gospodaru svjetova!

  21.08.2010.

  100 savjeta postacima - dio III

  51.Traži oprost pred zoru.
  52.Potrudi se da obaviš 'umru u ramazanu.
  53.Ustraj čineći dobra djela pa makar bila i mala.
  54.Potrudi se da obavljaš raznovrsne ibadete, kako ti ne bi dosadilo stalno činjenje istih ibadeta.
  55.Napusti ružne osobine i običaje koje si prakticirao.
  56.Ne prilazi ženi dok postiš.
  57.Ne podiži glas tokom posta i izbjegavaj rasprave.
  58.Budi milostiv i blag.
  59.Onaj ko ti se obrati na ružan način, nemoj mu odgovarati, već reci: ''Ja postim''.
  60.Čuvaj se mješanja sa osobama suprotnog spola.
  61.Savjetuj muslimane na lijep način.
  62.Okiti se lijepim ahlakom.
  63.Posljednjih deset dana ramazana povećaj ibadete, budi svoju porodicu na noćni namaz.
  64.Potrudi se da provedeš ovo vrijeme u itikafu.
  65.Ne dopusti da prođe Lejletul-kadr a da je nisi proveo u ibadetu.
  66.Trudi se da spavaš što manje, četiri sata su ti dovoljna.
  67.Oni koji rasipaju svoj imetak su braća šejtanova.
  68.Trudi se da hraniš i odijevaš siromahe, i pomaži onima kojima je pomoć potrebna.
  69.Izdvoji sadekatul-fitr.
  70.Navikavaj djecu na post, namaz i ostale ibadete.
  71.U udjeljivanju budi milostiviji i blaži od vjetra koji puše.
  72.Podučavaj Kur'an u mjesecu Kur'ana.
  73.Ne udovoljavaj duši sve što ti zatraži, jer ako to budeš činio – propast ćeš.
  74.Čuvaj se šejtana u ljudskom obliku: “Na vratima Džehennema stoje pozivaoci, ko im se odazove, uvest će ga u Džehennem.“ Muttefekun alejhi.
  75.Čuvaj se grijeha tokom ramazana, i danju i noću.

  20.08.2010.

  100 savjeta postacima - dio II

  26.Ne govori osim sa pokornošću Allahu, s.v.t.
  27.Čuvaj se ogovaranja, jer ogovaranje uništava post.
  28.Ako nekoga ogovoriš, traži od Allaha oprosta, jer traženje oprosta popravlja tvoj post.
  29.Trudi se da što više održavaš rodbinske veze.
  30.Trudi se da što više činiš dobročinstvo roditeljima,  dočekujte iftar zajedno.
  31.Trudi se da što više unosiš radost u srca muslimana.
  32.Trudi se da što više pomažeš muslimane.
  33.Trudi se da što više učiniš dobročinstva komšijama: pozovi ih na iftar.
  34.Nemoj se pretjerano smijati, jer je pretjeran smijeh razlog umrtvljivanja srca. Ne priliči postaču da se pretjerano smije.
  35.Nemoj voditi rasprave niti se srditi. Ne otvaraj vrata koja će ti donijeti štetu i koja poslije nećeš moći zatvoriti.
  36.Obavljaj ibadete kako je propisano da se obavljaju, bez manjkavosti.
  37.Uči što više Kur'an, jer je ovo mjesec Kur'ana.
  38.Ne propuštaj da klanjaš sve namaze u džematu, ne propuštajući početni tekbir, u prvom saffu i iza imama.
  39.Obavljaj teravih-namaz u džamijama, i ne napuštaj teraviju prije imama, već završi sa imamom kako bi ti bila upisana nagrada kao da si čitavu noć klanjao.
  40.Obavljaj noćni namaz u posljednjoj trećini, najbolji je namaz onaj sa najdužim stajanjem.
  41.Obavljaj namaz u džamiji u kojoj ćeš osjetiti taj namaz.
  42.Budi skrušen u namazu i neka tvoje srce bude ponizno u svim ibadetima.
  43.Prisjećaj se poniznost pred Allahom, s.v.t., ako možeš zaplači ili se pretvaraj da plačeš.
  44.Trudi se da mnogo boraviš u džamiji.
  45.Obavljaj što više nafila.
  46.Žene neka obavljaju namaz u kući ili u najbližem mesdžidu.
  47.Kada izađu iz kuće, neka se pridržavaju šerijatskih propisa.
  48.Ženi u hajzu i nifasu zabranjeno je da ulazi u džamiju, dodiruje Mushaf, posti i klanja.
  49.Žena u hajzu i nifasu neće prestati sa spominjanjem Allaha, dž.š.
  50.Dovi u situacijama u kojima se dova prima.

  19.08.2010.

  100 savjeta postacima - dio I

  1.Posti iskreno radi Allaha, dž.š.,  jer ako ne bude iskrenosti, izostat će nagrada. 2.Nijjet mora biti čvrst u srcu. 3.Za učinjena dobra djela nadaj se Allahovoj, dž.š., nagradi. 4.Pokaj se iskreno Allahu, dž.š., od svih grijeha prije nego što dočekaš mjesec ramazan. 5.Raduj se dolasku ramazana.
  6.Neka tvoje ponašanje dolikuje ponašanju postača, kao naprimjer: prouči dovu prilikom viđenja mlađaka, nijeti post prije spavanja, odgodi sehur do pred zoru, požuruj sa iftarom, iftari se hurmama, dovi prilikom iftara, organiziraj iftare itd.
  7.Rezultat posta je bogobojaznost, stoga se trudi da tvoj govor i djela budu uzrok povećanja tvoje bogobojaznosti, te da tvoja javna djela budu kao tajna.
  8.Ako provedeš ramazan u postu, znaj da si od iskrenih i šehida, pa učini svoj post dostojnim ovih stepena.
  9.Savjetujem ti da se odvojiš od ljudi i da se manje sastaješ sa njima.
  10.Kada se sastaneš sa ljudima, čuvaj svoj jezik, pogled i sluh.
  11.Sjeti se Allahove blagodati koju ti je ukazao opskrbivši te bogobojaznošću, hranom i pićem.
  12.Trudi se da ne izostaviš nijedno dobro djelo.
  13.Tvoji uzdasi su tvoj život, stoga se trudi da sa svakim uzdahom spomeneš svoga Gospodara.
  14.Kloni se besposlica i gubljenja vremena.
  15.Neka pored tvog stomaka posti i tvoj sluh, i vid, i jezik, i noge, i ruke.
  16.Neka tvoje srce posti od grijeha i loših misli.
  17.Neka se dan koji postiš razlikuje od drugih dana.
  18.Post je propisan kako bi osjetio glad pa se trudi da je osjetiš, i nemoj da se žališ.
  19.Ne zaboravi dovu prilikom iftara jer se tada dova prima.
  20.Traži od Allaha, dž.š., da te oslobodi od Vatre.
  21.Drži se sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i čuvaj se novotarija.
  22.Trudi se da što više udjeljuješ sadaku.
  23.Trudi se da što više hraniš postače.
  24.Trudi se da što više naređuješ dobro i odvraćaš od zla.
  25.Znaj da je jezik zvijer, ako je pustiš – pojest će te.

  17.08.2010.

  Zena lijepog lica

  Živješe u Meki žena koja je bila izrazito lijepa. Jednog dana dok je gledala svoje lice u ogledalu, zadivljena svojom ljepotom, reče svome mužu:

  -Misliš li da ima neko ko bi mogao vidjeti moje lice, a da ga to ne zavede.
  -Naravno da ima, -ponosno odgovori on.
  -A ko je to - upita ona znatiželjno.
  -Ubejd b. Umejr - odgovori on.
  -Hoćeš li mi dozvoliti da ga probam zavesti - upitno će ona?
  -Naravno da hoću - odgovori on.

  Nakon toga ona ode, te se uljepša, namirisa, obuče najljepšu odjeću, a zatim ode kod iskrenog Allahova roba, Ubejda b. Umejra koji je bio u mesdžidu Kabe. Ušla je u mesdžid pretvarajući se da ga želi upitati neko pravno pitanje, pa kada ljudi napustiše Ubejda i on osta sam priđe mu kao da želi da ga nešto upita. Kada mu se dovoljno približila otkrila je svoje lice pred njime, koje je blještalo kao da je dio mjeseca.

  Vidjevši šta je uradila, Ubejd obori pogled, pa joj reče:
  -O Allahova robinjo, pokrij svoje lice.
  -O Ubejde, ja sam zavedena tobom, moje srce izgara od ljubavi prema tebi, i ti znaš šta ja hoću od tebe, pa ispuni moju želju - reče ona.
  -Upitaću te nešto - reče on, pa ako mi iskreno odgovoriš razmisliću o tvojoj ponudi.
  -Tako mi Allaha sve što me upitaš iskreno ću ti odgovoriti - reče ona.

  -Reci mi kada bi melek smrti došao da ti uzme dušu dali bi voljela da sam ti ispunio tvoju želju?
  -Ne, tako mi Allaha - odgovori ona!
  -Iskreno si odgovorila - reče on.

  -Reci mi, da si sada spuštena u kabur, i da si u iščekivanju kaburska patnje, da li bi voljela da sam ti ispunio tvoju želju?
  -Ne, tako mi Allaha - odgovori ona.
  -Iskreno si odgovorila - reče.

  -Reci mi, kada bude podjela knjiga na sudnjemu danu, a ti neznaš u koju ruku češ je dobiti - u ljevu ili u desnu, da li bi voljela da sam ti ispunio tvoju želju.
  -Ne, tako mi Allaha - odgovori ona.
  -Iskreno si odgovorila - ponovo će on.

  -Reci mi, kada budeš prelazila preko sirat ćuprije, i budeš u neizvijesnosti da li ćeš uspijeti ili ne, da li bi onda voljela da sam ti ispunio želju.
  -Ne, tako mi Allaha - odgovori ona.
  -Iskreno si odgovorila - ponovo će Ubejd.

  -Reci mi, kada dođeš do vage na kojoj će se vagati dijela, i budeš u neizvijesnosti da li će prevagnuti tvoja dobra ili loša dijela, da li bi tada voljela da sam ti ispunio želju. -Ne, tako mi Allaha - odgovori ona.
  -Iskreno si odgovorila - reče on.

  -Reci mi, kada staneš pred Allahom polagati račune, da li bi voljela da kod sebe imaš to djelo koje sada tražiš.
  -Ne, tako mi Allaha - odgovori ona.
  -Iskreno si odgovorila - reče.

  Zatim joj se obrati riječima: Boj se Allaha, o robinjo Svevišnjeg i Moćnog, Allah je Taj koji je prema tebi neizmijerno dobar, i koji te mnogim blagodatima obdari - zatim ustade i ode.

  Ona, došavši kući, muž je upita: Šta si uradila sa Ubejdom?! Ona mu odgovori: Ti si propalica, i ja sam propalica, i svi smo mi propalice, samo je Ubejd onaj iskreni.

  Nakon toga ova žena se iskreno pokajala, te se okrenula iskrenom obožavanju i robovanju Allahu dž.š. putem namaza, posta, skromnosti, a njen muž bi govorio: Šta mi uradi Ubejd?! Pokvari mi ženu; svaku noć mi je bila kao nevjesta, a sad mi je postala asketa.

  16.08.2010.

  Mali Tahir

  U prvoj klupi, sjedio je mali Tahir, kojeg su u razredu svi smatrali “ružnim pačetom”. Učiteljica Merjema ga je tokom cijele godine promatrala i ustanovila da je on svakim danom sve lošiji đak i da se sve manje druži s drugom djecom. Odjeća mu je bila prljava i neuredna, a njemu je konstantno nedostajalo kupanje. Znao je biti vrlo neugodan. Postao je problem cijelog razreda. Počeo je dobivati i...

  lošije ocjene. U školi gdje je učiteljica Merjema radila, morala je pratiti i voditi evidenciju o uspjehu i vladanju svih đaka. Kada je konačno došlo vrijeme da pregleda zabilješke o Tahiru iz prethodnih razreda, jako se iznenadila. Tahirov učitelj iz prvog razreda je napisao o njemu sljedeće: “Tahir je divno dijete i uvijek nasmijan. Jako je uredan i ima lijepo vladanje. Ugodan je za okolinu.”

  Učitelj iz Tahirovog drugog razreda je napisao: “Tahir je odličan učenik. Dobro se slaže sa kolegama u razredu. Katkada je tužan zbog majke koja je teško bolesna. Život u takvoj porodici je sigurno vrlo težak.” Na kraju trećeg razreda učitelj je napisao: “Teško mu je pala majčina smrt. Daje sve od sebe kako bi održao korak sa školom, ali njegovom ocu nije stalo. Ima osjetno slabije ocjene.”

  Učitelj iz četvrtog razreda je napisao sljedeću zabilješku: “Tahir je utučen i ne pokazuje mnogo interesovanja za školu. Nema mnogo prijatelja i ponekad spava u razredu.” Učiteljica Merjema je sada shvatila šta se događa sa Tahirom i postidila se što je prošlo toliko vremena, a da nije spoznala svu istinu. Posebno joj je bilo teško kada su joj njeni đaci kupili bajramske poklone, umotane u svijetli papir, osim Tahira.

  Njegov poklon je bio nespretno upakovan u grubi, sivi papir od papirnate vrećice. Učiteljica Merjema je odabrala da prvo otvori baš njegov poklon. Neka su se djeca stala smijati kada su vidjela bisernu narukvicu u kojoj je nedostajalo nekoliko bisera. Uz narukvicu bio i parfem, više od pola potrošen. Stišala je djecu i kazala Tahiru kako joj se sviđa narukvica i parfem kojeg je mirisala.

  Toga dana izlazeći iz učionice zapazila je Tahira kako je čeka. Kada mu se primakla Tahir joj je kazao: “Gospođo Merjema, danas ste mirisali kao i moja majka.” Okrenuo se i otišao. Kada su toga dana djeca otišla svojim kućama, ostala je u učionici i plakala pun sat. Od toga dana njen odnos prema djeci i podučavanju se promijenio. Posebnu je pažnju posvetila Tahiru. Što je više s njim razgovarala, on je postajao življi i veseliji.

  Što ga je više hrabrila to je on brže reagovao i postajao aktivniji. Do kraja godine, postao je jedan od najboljih učenika u razredu., Tahir joj je postao ‘ljubimac’. Godinu dana kasnije, našla je Tahirovu ceduljicu ispod vrata svoga kabineta na kojoj je stajalo da je ona najbolja učiteljica koju je Tahir ikada imao. Od ovog malog djecaka je izrastao jedan uspjesan covjek, koji je zavrsio magistraturu kasnije u zivotu.

  Rekao je Allahov Poslanik Muhammed, saws,: ” "Najdrazi ljudi Allahu swt jesu oni koji najvise koriste ljudima, a najdraze djelo Allahu swt jeste radost koju uneses u srce muslimana."
  *******************************

  15.08.2010.

  Devet zadataka da osnazite svoj iman!!!

  1)  Zadatak: 12 rekjata sunneta; 2 sabaska, 4+2 podnevska, 2 akšamska i 2 jacijska poslije farza.
  - Korist: Dvorac u džennetu.
  - Dokaz: Riječi  Poslanika, s.a.v.s.: "Ko u danu klanja 12 rekjata nafile, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu!" (Muslim)

  2)  Zadatak: 2 rekjata noćnog namaza;
  - Korist: Oprost grijeha i prijem dova.
  - Dokaz: Riječi  Poslanika, s.a.v.s.: "Uzvišeni Allah svaku noć u posljednjoj trećini silazi na dunjalučko nebo i pita: 'Ko me u dovi priziva, da mu dovu uslišam?! Ko od Mene nešto traži da mu to dam?! Ko od Mene traži oprosta, da mu oprostim?'" (Buharija)

  3)  Zadatak: 2, 4 ili 8 rekjata Salatu duha;
  - Korist: Na svaki zglob svoga tijela si dao sadaku.
  - Dokaz: Riječi  Poslanika, s.a.v.s.: "Na svaki zglob svoga tijela ste dužni svaki dan dati sadaku. Svako 'elhamdulillah'i je sadaka, svako 'la ilahe illellah' je sadaka, svaki 'tekbir' je sadaka, svako naređivanje dobra je sadaka i svako zabranjivanje grijeha je sadaka. A sve to mogu zamijeniti dva rekjata Duha namaza."

  4)  Zadatak: Učenje sure el-Mulk– tj. tebareke
  - Korist: Bit ćeš spašen od kaburskog azaba.
  - Dokaz: Riječi  Poslanika, s.a.v.s.: "U Kur'anu ima ima sura sa 30 ajeta. Za čovjeka se zauzimala sve dok mu nije oprošteno. To je sura 'Tebarekellezi bi jedihi-l-mulk.'" (Tirmizi)

  5)  Zadatak: Učenje 100 puta
  (La ilahe illellah vahdehu la šerike leh. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve 'ala kulli šej'in kadir) - Korist: Nagrada kao da si oslobodio 10 robova, 100 upisanih dobrih djela, 100 oproštenih grijeha, i zaštita od šejtana.
  - Dokaz: Vjerodostojan hadis koji bilježi Muslim.

  6)  Zadatak: Učenje 100 salavata.
  - Korist: Allah će te blagosiljati i nećeš biti najveći škrtac.
  - Dokaz: Riječi  Poslanika, s.a.v.s.: "Ko na mene donese salavat, Allah će na njega donijeti 10 salavata!" (Muslim)  "Škrtac je onaj u čijem se prisustvu ja spomenem a on na mene ne donese salavat!" (Tirmizija)

  7)  Zadatak: Učenje 100 puta riječi (Subhanallahe-l-'azim, ve bi hamdihi) 
  - Korist: Zasadit će ti se 100 palmi u džennetu
  - Dokaz: Riječi  Poslanika, s.a.v.s.: "Ko kaže 'Subhanallahe-l-'azim, ve bi hamdihi' biće mu zasađena palma u džennetu!" (Tirmizija)

  8)  Zadatak: Učenje 100 puta riječi (Estagfirullah)  ili, ako znaš 'Sejjidu-l-istigfar'
  - Korist: Allah će ti riješiti probleme i povećati ti nafaku.
  - Dokaz: Riječi  Poslanika, s.a.v.s.: "Ko bude mnogo istigfar (tražio oprosta)  činio, Allah će mu iz svake tjeskobe naći izlaz. Riješit će svaku njegovu brigu i dat će mu opskrbu odakle joj se i ne nada!" (Muslim)

  9)  Zadatak: Molite Allaha da uveća vaš i naš iman
  - Dokaz: Riječi  Poslanika, s.a.v.s.:
  "Iman se u vama troši kao što se istroši vaša odjeća. Zato molite Uzvišenog Allaha da obnovi iman u vašim srcima."

  Ja Rabbi, pomozi nam da ove zadatke valjano obavimo, i ojačaj naš iman...

  14.08.2010.

  Najznačajniji muslimanski izumi

  El-Hassani je izdvojio 10 najvećih muslimanskih izuma:

  1.Hirurgija

  Oko 1000. godine slavni ljekar el-Zahrawi objavio je objavio ilustrovanu enciklopediju hirurgije na 1500 stranica koja se u Evropi koristila kao medicinski udžbenik narednih 500 godina. On je prvi hirurg koji je izveo carski rez, i prvi je napravio pincetu. Također je zaslužan za unapređenje tehnologije koja se u to vrijeme koristila u liječenju ubodnih rana.

  2.Kahva

  Dok u modernom dobu zapadnjaci uživaju pijući "du jour", Jemenci su kahvu pili još u 9. stoljeću. U početku su kahvu koristili sufijski tarikati, kako bi ostali budni što duže u svojim vjerskim ritualima. Neki studenti su kahvu zatim prenijeli do Kaira, a odatle se brzo proširila po cijelom carstvu. U 13. vijeku kahvu su je koristili Turci. U Englesku je 1650.god. kahvu donio Turčin Pasqua Rosee koji je otvorio prvu “kuću kahve” (kafeteriju) u ulici Lombard u Londonu. Arapska “qahwa” je postala Turska “kahve”, pa onda Italijanska “caffe” i Engleska “coffee”.

  3. Leteća mašina

  Hiljadu godina prije braće Wright-i, muslimanski pjesnik, astronom, muzičar i inženjer po imenu Abbas ibn Firnas prva osoba koja je pokušala konstruisati mašinu za letenje. U 9. stoljeću dizajnirao je krilati stroj nalik na kostim ptice, i u Kordobi je par puta pokušao letjeti, kaže el-Hassani. Ali osim par metara leta ništa više nije uspio, osim što je prilikom jednog leta teško povrijedio sebi leđa. Njegovi nacrti su kasnije insirisali Leonarda da Vinčija čiji se izumi smatraju pretečom modernih letjelica.

  4. Univerzitet

  Godine 859. princeza po imenu Fatima el-Firhi osnovala je prvi univerzitet u marokanskom gradu Fezu. Njena sestra Merjem izgrađuje nekoliko džamija u okolini tog univerzitata i cio kompleks dobija naziv "El-Qarawiyyin" džamije i univerzitet.I dalje u funkciji 1.200 godina kasnije, centar podsjeća ljude da su znanje i školovanje osnova islamske tradicije. El-Hassani se nada da će priča o sestrama princezama inspirisati današnje muslimanke u oblasti nauke.

  5. Algebra
  islamscience
  Naziv algebra potiče od naziva knjige slavnog perzijskog matematičara el-Khwarizmija koja se zvala Kitab al-Jabr Wa l-Mugabala, što bi u prijevodu značilo Knjiga obrazloženja i uravnoteženja. Algebra je izgrađena na korijenima grčkih i indijskih matematičkih otkrića, a isti matematičar el-Khwarizmi smatra se prvim koji je uveo pojam podizanja broja na potenciju.

  6. Optika


  "Mnogi od najznačajnijih napredaka na području optike dolazi iz muslimanskog svijeta", kaže el-Hassani. Oko 1000. godine Ibn el-Hajsam dokazao da ljudi vide objekte tako što se svjetlost odbija od te objekte a potom ulazi u oko.Na taj način je pobio ranije Euklidove i Ptolomejeve teorije da samo oko emituje svjetlost. Veliki muslimanski fizičar je, također, otkrio fenomen camere obscure, što objašnjava kako oko vidi sliku okomito zbog povezanosti očnog živca s mozgom.

  7. Muzika

  Muslimanski muzičari imali su veliki uticaj na Evropu. "Još u vrijeme Karla Velikog evropski muzičari su pokušavali da se natječu sa muzičarima iz Bagdada i Kordobe,"smatra el-Hassani. U Evropi su preko Bliskog istoka stigli i instrumenti Lutnja i Rahaba, koji su preteče današnje violine. El-Hassani kaže da su i muzičke skale porijeklom iz arapskog pisma.

  8. Četkica za zube

  "Poslanik Muhamed, a.s., je uveo u praksu da muslimani redovno čiste zube sa korijenom drveta miswak još u 6. stoljeću" – isitče el-Hassani. Danas se tvari iz ovog drveta također koriste u izradi paste za zube.

  9. Sistem poluga

  Mnogi od osnova moderne automatike i mehanike korišteni su prvo u muslimanskom svijetu, uključujući i sistem radilica-klipnjača.
  El-Jazari je u 12. stoljeću osmislio tehnologiju koja, pretvaranjem gibanja u linearno rotirajuće gibanje, omogućava da se uz pomoć jedne ručice podižu veliki i teški predmeti sa velikom lakoćom. Ovo revolucionarno otkriće brzo se proširilo širom svijeta, a danas se koristi kako kod bicikala tako i kod motora sa unutrašnjim sagorjevanjem.

  10. Bolnice

  Bolnice kakve mi danas poznajemo, sa odjeljenjima, potiču iz Egipta iz 9. stoljeća. Prvi takav medicinski centar je bio "Ahmad ibn Tulun bolnica", osnovana u 872. u Kairu. Ova bolnica pružala je usluge svakome ko je bio bolestan, uključujući i siromahe, a ova politika se temeljila na muslimanskoj tradiciji brige za svima onima koji su bolesni. Ovakav sistem se iz Kaira proširio u cijelom muslimanskom svijetu, a kasnije i u cijelom svijetu uopšte.

  13.08.2010.

  Odgajateljica faraonove kcerke

  Istorija nije zabiljezila njeno ime ali se pamte njena djela. Dobra zena koja je zivjela sa svojom porodicom u sjeni faraonova zla. Njen muz bio je veoma blizak faraonu (vladaru u to doba) a ona je bila sluga i odgajateljica faraonovih kcerki. Allah ih je uputio pa su bili vjernici. Kada je faraon saznao da je on vjernik ubio ga je bez oklijevanja a ona je i dalje radila kod njega. Tako je izdrzavala svoju djecu... hranila ih je onako kako ptica hrani svoje ptice.

  Dok je jedanput cesljala faraonovu kcerku ispao joj je cesalj iz ruke pa je rekla: "Bismillah ( u ime Allaha), a faraonova kcerka je iznenadzeno upita: " Allah... moj otac ?", a ona joj uzviknu:" ne... nego Allah moj i tvoj Gospodar i Gospodar tvoga oca" faraonova kcerka se iznenadi, zar ima drugi bog osim njenog oca. Obavijestila je faraona o tome a i on se takodze iznenadio pa zar ima neko na njegovom dvoru da obozava nekog drugog osim njega. Pozvao ju je i upitao:"Ko je tvoj gospodar" ? Odgovorila je:" Moj i tvoj Gospodar je Allah" . Naredio joj je da napusti vjeru... zatvorio je, udarao je... ali uprkos svemu tome ona je ostala cvrsta u svojoj vjeri.

  Zatim je naredio da se donese veliki bakreni kazan i da ga napune kljucalim uljem... doveo je ispred posude i kada je vidjela to, bila je ubjedzena da ce za koji trenutak umrijeti i sresti svoga Gospodara. Znao je faraon, zalim, da su njoj najdraza njena djeca, jetimi koje ona s mukom hrani i izdrzava, pa je pozelio da joj poveca bol i muke i naredio je da dovedu petero njene djece.. Djeca su uplaseno gledala, ne znajuci sta ce biti s njima pa kada su je vidjeli, potrcali su joj placuci. Vidjevsi nesrecu koja se sprema zagrlila ih je a najmanjeg je privila na svoje grudi... nahranila ga je.

  Kada je ovo vidio faraon naredio je vojnicima da najveceg bace u kazan. Djecak vristi, trazi pomoc, moli vojnike da mu se smiluju, prekljinje faraona... pokusava da pobjegne, doziva svoju mladzu bracu, svojim nejakim rucicama udara vojnike koji ga nemilosrdno vuku prema kazanu... a majka gleda i oprasta se sa njim i eto ne prodze ni trenutak bacise ga u kljucalo ulje, majka gleda i place... i eto odvoji se meso od kostiju a njegove male bijele koscice isplivase na povrsinu ulja.

  Pogleda je faraon i naredi joj da napusti vjeru u Allaha, a ona to odlucno odbi. Jos vise se rasrdi pa naredi da urade sa drugim djecakom kao i sa prvim. Otrgnuse ga od nje a on vristi, doziva je i eto bacise i njega u vrelo ulje... a ona gleda... dok se i njegove kosti ne pomijesase sa kostima njegovog brata. A majka i dalje cvrsta u svojo vjeri, sigurna u susret sa svojim Gospodarom.

  Zatim je faraon naredio da to urade i sa trecim djetetom, odveden je i bacen u kazan i sa njim uradise isto ono sta su uradili sa njegovom bracom. A majka i dalje cvrsta u svojoj vjeri... pa je naredio da i sa cetvrti baci u kazan, dodzose vojnici da ga uzmu a on se odupire drzeci se za majcinu odjecu, pade pod majcina stopala a ona pokusava da ga podigne, pokusava da se oprosti s njim, da ga poljubi, da osjeti njegov miris prije nego sto ih rastave.

  Otrgose i njega vucuci ga za njegove male rucice a on pokusava da izgovori neke nepoznate rijeci moleci ih za pomoc... a oni milosti nemaju. I eto utopi se i on u vrelom ulju, nestade tijela, prekide se glas i njegove koscice isplivase na povrsinu ulja. Gleda majka sve to, eto i on je otisao u vjecnu kucu, gleda i place, tijelo joj se kida od bolova. Koliko dugo ga je drzala na svojim grudima, hranila ga njima, duge noci nije spavala zbog njega, kako se samo igrao njenom kosom...

  DOJENCE

  Istrgose i peto dijete od nje dok je dojio, poce da vristi, ona place... pa kada je Allah Subhanehu we Teala vidio njenu tugu i slomljenost i njenu poniznost ucinio je da djecak dojence progovori, pa joj je rekao: "O majko strpi se, ti si u pravu", a zatim se i njegov glas izgubi i on nestade u kazanu zajedno sa svojom bracom. Bacen je u ulje a u ustima mu jos njeno mlijeko a u ruci vlas njene kose a na odjeci tragovi njenih suza.

  I tako nestade svih petero djece, gleda jadnica u bijele male kosti... cije kosti? kosti njene djece koji su sve do malo prije skakutali oko nje, punili joj kucu igrom i veseljem... a sada su otrgnuti od nje, ubijeni pred njenim ocima, sama a ubrzo ce im se i ona pridruziti. Mogla je da sprijeci ovu kaznu i ove muke samo da je izgovorila jednu rijec, rijec kufra da je cuje faraon ali je znala da je ono sto je kod Allaha bolje i da je vjecno.

  Pridzose i njoj vojnici, kao gladni psi, gurnuse je prema kazanu i kad su htjeli da je bace u njega pogledala je u kosti svoje djece, zatim se okrenula faraonu i rekla: "Imam jednu zelju ". " Sta ti je zelja" - ljutito je upita. Ogovorila mu je:"Zelim da sastavis moje kosti i kosti moje djece i da ih pokopas u isti kabur". Zatvorila je oci, bacena je u kazan i tako i njeno tijelo izgori i njene kosti isplivase na povrsinu ulja. Kako je bila cvrstog imana i kako joj je velika nagrada.

  Poslanik Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) u noci Isra i Miradza osjetio je nesto od njenih blagodati. Prenosi Bejheki da je rekao Poslanik saws : "Kad sam bio na Israu osjetio sam lijepi miris, pa sam upitao kakav je ovo miris? Pa mi je receno: ovo je ona koja je cesljala faraonovu kcerku."

  12.08.2010.

  Ramzanski propisi i zabrane

  183. O veronici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili,184. i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu - isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose - otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite.

  185. U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur�ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti - Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate - da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete.

  186. A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.

  187. Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama;* one su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. Allah zna da vam je bilo teško, pa je prihvatio pokajanje vaše i oprostio vam. Zato se sada sastajte sa njima u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore;* od tada postite sve do noći. Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u i�tikafu u džamijama. To su Allahove granice, i ne približujte im se! Eto tako Allah objašnjava ljudima propise Svoje da bi se onoga što im je zabranjeno klonili

  Približava nam se Mubarek mjesec u kome je pocela objava Kur`ana a.š.
  Uzvišeni Allah nam naredjuje da ovaj mjesec provedemo u postu.
  Svima nam je poznato da se post odnosi od susdrzavanja od jela i pica od zore pa do zalaska sunca, da bih razumjeli sta nam je još dozvoljeno a šta ne, to cemo da odgovorimo kroz pitanja, da bih onima koji citaju bilo lakse razumjeti.

  1. Šta sa desilo u mjesecu Ramazanu ?

  U mjesecu Ramazanu je pocela objava Kur`ana našem poslaniku Muhamedu s.a.v.s. u noci Lejletul-Kadr.

  2. Kako s utvrdjuje mjesec Ramazana

  Mjesec Ramazana se utvrdjuje vidjenjem mladzaka od jedne pouzdane osobe.

  3. Ko je dužan postiti ?
  Dužna je postiti svaka osoba koja ispunjava sledece uslove :
  Punoljetnost,razum, osoba kojoj putovanje ne prestavlja problem da posti, I svaka osoba koja nema valid no opravdanje da ne posti.

  4. Da li je ne-normalna osoba dužna postiti ?

  Ne-normalna osoba nije dužna postiti koja ne razumije svrhu posta, jer troma osobama se ne pišu djela ; Maloljetnom djetetu, ludoj osobi, i osobi dok spava.

  5. Da li ce postiti žena koja ima mjesecni ciklus ?

  Zenska osoba koja ima mjesecni ciklus nije dužna postiti kao ni žena koja je u posljeporodjajnom ciklusu, ali ce cim joj se ukaze prilika napostiti ce propuštene dane.

  6. Da li ce putnik postiti ili mrsiti ?

  Osoba koja je na putu nije dužna postiti, ako bih joj to vec prestavljalo opterecenje. Ako osoba osjeca da može da posti onda ce postiti i ne ostavljati to za kasnije da naposti.

  7. Ako bih žena dobila mjesecni ciklus u vrjeme zalaska sunca da li je dužna napostiti taj dan ?

  Dužna je napostiti taj dan jer post traje do zalaska sunca.

  8. Da li ce žena dojilja i trudna žena postiti ?

  Ako se žena boji da ce to naškoditi njoj i djetetu onda nije dužna postiti ali ce propuštene dane napostiti cim joj se ukaže prilika.

  9. Da li infuzija kvari post ?

  Infuzija se smatra hranjivim elementom koji ide direktno u krv, osoba koja prima infuziju ne može postiti.

  10. Da li cigara i dim koji se udise kvare post ?
  Ako se to radi namjerno onda je post pokvaren.

  11. Da li se mogu prilikom abdesta ispirati usta i nos u toku dana.

  Dozovljeno je ispirati usta ali nos ne treba punim intezitetom ispirati.

  12. Da li je ženi dozvoljeno da sazvaka hranu u svojim ustima da bih dala svom djetetu koje nije u mogucnosti da sažvace hranu ?

  Dovoljeno je, ali se mora paziti da ništa ne ode niz grlo

  13. Da li ce starac i starica u podmaklim godinama postiti ?

  Ako su stari i iznemogli i nisu u stanju da poste, onda ce se mrsiti i za svaki dan propušten dan ce nahraniti jednog siromaha.

  14. Da li post ima kakvih dobrih osobina iako se ne jede i ne pije citav dan ?

  Allah ništa nije propisao u Islamu što je na štetu covjeka nego baš naprotiv sve je za covjekovo dobro.
  Post pruža mogucnost celijama u organizmu i tkivu da se rekonstruišu, uklanjanjem masnih tkiva sa želudca jetre i bubrega, da bih izbacili otpade od stalnih izlucivanja.
  Smanjenost hrane omogucuje brže kretanje i aktivnosti dok prilikom uzimanja hrane covjeka cini tromim i lijenim.
  Prilikom posta krvni sudovi se sužavaju, što je i lijek osoboma koje nisu u braku, jer na taj nacin opada strast za sexulanim nagonima,kao što se prilikom uzimanja hrane strast povecava.

  15. Koje godine po Hidžri je propisan post u mjesecu Ramazanu ?

  To je bilo druge godine po Hidžri, u Ponedeljak u mjesecu šabanu.

  16. Da li namjerno povracanje kvari post ?

  Namjerno povracanje kvari post, u slucaju da osoba povrati nenamjerno onda joj post nece biti pokvarena.
  17. Ako se osoba slucajno zaboravi i pocne jesti da li to kvari post ?

  Ukoliko bih osoba zaboravila i pocela jesti, dužna je cim se sjeti da prekine jesti i nastavi post i na taj nacin nece biti post pokvaren.
  Ako bih osoba kada se sjeti nastavila jesti,onda bih joj to pokvarilo post.

  18. Da li je dozovljeno imati Sexualne odnose sa svojim suprugom u toku dana ?

  Zabranjeno je imati sexualne odnose u toku dana sa svojim suprugom i to kvari post.

  19. Da li je dozovljeno imati sexualne odnose u toku noci ?

  Da,to je dozvoljeno.

  Da li ženska osoba kojoj je prestao mjesecni ciklus prije zore dužna postiti ?

  Zeni kojoj prestane mjesecni ciklus prije zore i ako ženi prestne poslje-porodjajni ciklus dužna je zapostiti pa makar se ne stigla okupati prije zore, isto važi i za osobu koja je u stanju dzunupluka ( tj. ako je imala intimni odnos sa suprugom).

  20. Da li se mogu u toku dana stavljati kapi u oci ?

  Nema smetnje da se koriste kapi koje se stavljaju u oci i uši.

  21. Da li je Nijet za post dovoljno samo reci ?

  Ukoliko bih to samo Nijet za post bio izrecen samo rjecima a ne srcem, onda taj Nijet ne važi.

  22. da li je dozvoljeno udvati se i ženiti tokom Ramazana ?

  Ne postoji nikakva zapreka da bih se osoba udavala ili ženila u toku Ramazana, ali mladenci moraju biti pažljivi u toku dana ne bih stupili u intimni odnos, što bih pokvarilo njihov post.
  23. Ukoliko bih se osoba namjerno omrsila, šta je dužna uraditi ?

  Osoba koja se namjerno omrsi treba iskreno da se pokaje i da nastoji da se više ne vraca tom grjehu.
  Dužna je da uradi nešto od sledece 3 stvari ako je u mogucnosti:
  1. "Osloboditi Muslimana roba" ako nije to u mogucnosti onda
  2. "Da posti 60 dana uzastopce " ako nije u mogucnosti onda :
  3. "Da nahrani 60 siromaha"
  Po rjecima Uzvišenog: " Dobra djela zaista poništavaju hrdzava" ( Sura-Hud 114).

  24. Kako se zovu vrata na koja ce uci samo postaci na sudnjem danu?

  Ta vrata se zovu "Rejjan"

  25. Koja je radost postaca ?

  Postac ima dvije radosti a to su : Kada se iftari i nagrade koja mu je pripremljena zbog posta.

  26. Sta je Sehur ?

  Sehur je jedenje i pijenje prije zore.
  rekao je Muhamed s.a.v.s. ' Jedite na Sehuru jer u njemu je blagodat" ( Buhari i Muslim) A u drugoj predaji stoji Razlika izmedju našeg posta i posta Kitabija( židova i krišcana) je Sehur ( Muslim,Nessai,Tirmizi,Ebu Davud)


  27. Da l ice se postac Iftariti prije Akšam Namaza ?

  Da, ftariti ce se prije namaza jer to je praksa Poslanika s.a.v.s.

  28. Da li se iftari vidjenjem prvih zvjezda na nebu ?

  Ne, cim Sunce zadje moze se Iftariti, i ovaj Ummet ce biti u dobru sve dok se ne bude Iftario prilikom prvih zvjezda na nebu.

  29. Cime se treba Iftariti ?

  Iftari se Datulama (Hurme) a ako nema Datula onda vodom.

  30. Sta je lijepo ciniti prilikom Iftara ?

  Lijepo je da postac što više upucuje dove prilikom Iftara jel se dova postaca ne odbija.

  11.08.2010.

  O adabima posta

  Ebu Hurejra, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: �Ko isposti ramazan vjerujuci u njegovu obaveznost i nadajuci se nagradi za to, bit ce mu oprosteni raniji grijesi.� (Muttefekun alejhi) U predanju koje biljezi Nesai od Kutejbe, a ovaj od Sufjana dodaje se: �I buduci.� Autor je rekao: �To se prenosi samo od Kutejbe.�

  Bejheki na kraju hadisa koji prenosi od Ibn Madze biljezi: �Allah svake noci u ramazanu prilikom iftara oslobodi sezdeset hiljada ljudi od vatre. A kada dode Ramazanski bajram, oslobodi vise za trideset puta nego stoj e oslobodio tokom cijelog ramazana.�

  Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: �Kada dode ramazan, otvore se vrata Dzenneta, zatvore vrata Dzehennema i sputaju se sejtani.� (Muttefekun alejhi)

  Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se takoder da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: �Trojici se ne odbija dova: postacu, sve dok ne omrsi, pravednom vladaru i onome kome je ucinjena nepvrada, nju Allah, dz.s., podize iznad oblaka, otvara joj nebeska vrat ai kaze: �Tako Mi Moje velicine, Ja cu te pomoci kad-tad.� (Biljezi ga Ahmed i Tirmizi, koji veli da je hasen. U njegovom predanju kaze se: �Postacu kada iftari.� Biljeze ga i Ibn Madza, Ibn Huzejma i Ibn Hibban. U Bezzarevom predanju stoji: �Obavezao se Allah da ne odbije trojici dovu: postacu, dok se ne omrsi, putniku, dok se ne vrati i mazlumu, dok ne uzme svoje pravo.�

  Upozorenje da se ne prekida post uz ramazan bez razloga

  Ebu Hurejra, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: �Ko se omrsi u jednomd anu ramazana bez nekog opravdanja i bolesti ne moze ga nadomjestiti kada bi postio cijeli zivot.� (Prenose ga cetverica. Ibn Huzejma veli da je sahih, a biljezi ga i Bejheki.)

  Poticanje na post uopce i ono sto se prenosi o njegovoj vrijednosti

  Ebu Hurejra, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Uzviseni Allah rekao: �Svako djelo koje uradi covjek pripada njemu, osim posta, koji pripada Meni, i Ja cu za njega (posebno) nagraditi. Post je stit, zato kada neko od vas bude postio, neka ne govori ruzan govor i neka ne podize glas. Ako ga neko izazove ili se zeli s njim tuci, neka rekne: �Ja postim, ja postim!� Tako mi Onoga u Cijoj je ruci Mujhammedov zivot, zadah postaca Allahu je prijatniji od mirisa miska. Postac ima dvije radosti: kada se iftari, raduje se iftaru, a kada se sretne sa svojim Gospodarom, radovat ce se svom postu.� (Muttefekun alejhi)

  Muaz ibn Dzebel, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: �Post je stit.� (Biljezi ga Tirmizi u jednom poduzem hadisu i veli da je sahih.)

  Ubejdullah ibn Omer, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: �Kur�an i post zauzimat ce se za covjeka na Sudnjem danu. Post ced reci: �Gospodaru, ja sam mu zabranjio hranu i ostale prohtjeve, pa mi dopusti da se zauzmem za njega.�� Kur�an ce reci: �Ja sam ga odvratio do nocnog spavanja, pa me ucini njegovim zagovornikom,� i Allah ce im to dopustiti.� (Biljezi ga Tabarni, i prenosioci ispunjavaju uvjete povjerljivosti. Biljezi ga i Hakim i veli da je sahih. Ibn Ebi Dun�ja takoder ga biljezi u djelu El-Dzuu s dobrim lancem prenosilaca.)

  Selema ibn Kajsar, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: �Ko bude postio jedan dan u ime Allaha, On ce mu lice udaljiti od Dzehennema toliko koliko gavran preleti kada bi poceo letjeti kao ptic pa sve dok ne bi umro od starosti.� (Biljezi ga Ebu Ja�la i Bejheki.)

  Ebu Seid, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: �Svakome ko bude postio jedan dan u ime Allaha On ce mu daljiti lice od vatre sedamdeset godina (harifa).� (Muttefekun alejhi)

  Poticanje na sehur, a posebno da se sehuri i iftari s hurmama

  Enes ibn Malik, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: �Ustajte na sehur jer je u sehuru bericet.� (Muttefekun alejhi)

  Amr ibn El-As kaze: �Razlika izmedu naseg posta i posta sljedbenika Knjige jeste u sehuru.� (Muslim i autori Sunena)

  Omer, r.a., veli da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: �Allah i Njegovi meleki blagoslivljaju one koji ustaju na sehur.� (Biljeze ga Taberani i Ibn Hibban, koj veli da je sahih)

  Abdullah ibn Abbas, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: �Trojica ljudi, ako Bog da, nece biti pitani za ono sto su pojeli ako bude halal: postac (na iftaru), onaj ko ustane na sehur i onaj ko bdije (murabit) na Allahovu putu.� (Biljeze ga Bezzar i Taberani)

  Ebu Seid El-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: �Sehur je u svakom slucaju bericet, i zato ga ne propustajte, ustanite i napijte se, makar popili gutljaj vode, jer Allah i Njegovi meleki donose blagoslov Na one koji ustanu na sehur.� (Biljeze ga Ahmed s jakim lancem prenosilaca, a biljezi ga i Ibn Hibban od Ibn Omera skraceno u sljedecoj verziji: �Sehurite, pa makar gutljajem vode!�)

  Sulejman ibn Amir Ed-Dabi prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: �Ko imadne hurmi neka se iftari njima, a ko ne imande, neka se iftari vodom, jer je voda cistoca.� (Biljeze ga Tirmizi i veli da je sahih, Ebu Davud, Ibn Madza i Ibn Hibban, koji, takoder, vele da je sahih.)
  U drugom predanju stoji: �Kada neko od vas zeli iftariti neka se iftari hurmama jer je u njima bericet,� ostatak je identican. Predanja ovog hadisa koja biljeze Ibn Huzejma, Ibn Hibban i Hakim slicna su prvom predanju.

  Enes, r.a., veli: �Allahov Poslanik, s.a.v.s., iftario bi sa svjezim hurmama prijenego sto bi klanjao. Ako ne bi bilo svjezih hurmi, iftario bi se suhim hurmama, a ako ne bi imao ni hurmi, onda bi se iftario s nekoliko gutljaja vode.� (Biljezi ga Ebu Davud i Tirmizi i veli da je hasen. Biljezi ga i Ebu Ja�la u ovoj verziji: �Iftario bi se s tri hurme ili necim sto ga vatra nije dotakla.�)

  Poticanje na pozurivanje iftara i odgadanje sehura

  Sehl ibn Sa�d, r.a., veli da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: �Ljudi ce biti neprestano u dobru sve dok budu pozurivali s iftarom.� (Muttefekun alejhi) U predanju koje biljezi Ibn Hibban kaze se: �Moj ce ummet neprestano biti na mom putu, sve dok ne bude odgadao iftar do pojave zvijezda.� Biljezi ga Ibn Madza od Ebu Hurejre, r.a, u verziji slicnoj prvoj. A Ebu Davud, Ibn Madza, Ibn Huzejma, koji veli da je sahih, i Ibn Hibban biljeze ga i u ovoj verziji: �Vjera ce stalno biti jaka sve dok ljudi budu zurili s iftarom, jer ga jevreji i krscani odgadaju.�

  Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je Uzviseni Allah rekao: �Najdrazi Mi je rob onaj koj navise zuri s iftarom.� (Biljeze ga Ahmed, Tirmizi, koj veli da je hasen, Ibn Hibban i Ibn Huzejma)

  Ja�la ibn Murra veli da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: �Allah voli tri stvari: pozurivanje s iftarom, sehur u posljednji cas i vezanje ruku u namazu.� (Biljezi ga Taberani u Evsatu)

  Enes ibn Malik, r.a., veli: �Nikada nisam vidio Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je klanjao aksam prijenego sto bi se iftario, pa makar gutljajem vode.� (Biljezi ga Ebu Ja�la, Ibn Huzejma, koji veli da je sahih, i Ibn Hibban.)

  Poticanje na pozivanje postaca na iftar

  Zejd ibn Halid El-Dzuheni, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: �Ko nahrani postaca imat ce nagradu kao i postac, a postacu se nimalo nagrada nece umanjiti.� Biljeze ga cetverica autora Sunena. Tirmizi veli da je sahih. Prenosi ga i Ibn Huzejma i Ibn Hibban.

  Upozorenje postacu da se kloni ogovaranja, bestidnosti i lazi

  Ebu Ubejda ibn El-Dzerrah, r.a., veli: �Cuo sam Allahova Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: �Post je stit ako se ne probije.�� (Biljeze ga Nesai i Ibn Huzejma, koj veli da je sahih. Biljezi ga i Taberani u Evsatu od Ebu Hurejre, r.a., sa sljedecim dodatkom: �Neko je upitao: �Cime se probija?� Odgovorio je: �Laganjem ili ogovaranjem.��

  Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: �neki postaci od svog posta imaju samo glad, a neki klanjaci nocnog namaza samo nespavanje.� (Biljezi ga Ibn Madza, i ovo je njegova verzija, Ibn Huzejma, koji veli da je sahih i Hakim. U njegovoj verziji stoji: �Neki postaci od svog posta imaju samo glad i zed, a klanjaci nocnog namaza samo nespavanje.� U slicnoj verziji biljeze ga i Nesai i Bejheki. Biljezi ga i Tabarani od Ibn Omera s lancem koji nije los.)

  Poticanje na provodenje Lejletul-kadra u ibadetu

  Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: �Ko provede Lejletul-kadr u ibadetu, vjerujuci u njegovu odlikovanost i nadajuci se nagradi za to, bit ce mu oprosteni raniji grijesi.� (Muttefekun alejhi) A u predanju koje biljezi Nesai kaze se da ce mu biti oprosteni i buduci grijesi.

  Poticanje na itikaf

  Alija ibn Husejn prenosi od svog oca, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: �Ko provede deset dana ramazana u itikafu imat ce nagradu kao da je obavio dva hadza i dvije umre.� (Biljezi ga Bejheki.)

  Poticanje na davanje sadekatul-fitra i potvrda njegove obaveznosti

  Ibn Abbas, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: �Sadekatul-fitr cisti ipost postaca od prazna i bestidna govora i on je hrana siromasnih. Ko ga dadne prije Bajrama smatrat ce se sadekatul-fitrom i bit ce primljen, a ko ga dadne poslije Bajrama, bit ce obicna sadaka.� (Biljeze ga Ebu Davud, Ibn Madza i Hakim.)

  Dzerir, r.a., veli da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: �Post je ramazana objesen izmedu neba i Zemlje, podize ga samo davanje sadekatul-fitra.� (Biljezi ga Ebu Hafs ibn Sahin u djelu Fadlu ramdani i veli da je dobar, a s ovim je lancem garib.)

  10.08.2010.

  Najdrazi gost

  Draga braco i postovane sestre, na samom smo pragu mubarek mjeseca ramazana, pa gledajmo s toga da se u ovih nekoliko dana sto bolje imanski pripremimo za njega, jer zaista je ovaj mjesec nesto posebno u zivotu muslimana i ne bi smjeli uci u njega nepripremljeni.

  1. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Ko posti ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni grijesi koje je prethodno počinio!
  (misli se na male grijehe)

  2. Ebu Hurejre, r.a., takođe, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: Kada nastupi ramazan, otvore se džennetska, zatvore džehennemska vrata a šejtani se povežu!

  Tumačeći ovaj hadis Kadi Ijad napominje da se ovdje radi o jednoj vrsti savjesnijeg odnosa vjernika spram svojih djela, pa u tom mjesecu rade više dobra, što automatski doprinosi smanjenju zla, a uz smanjenje raznih zahtjeva pohota i strasti, onemogućavaju se pristupi šejtanu i na, taj način, oni izgledaju povezani!

  3. Ebu Se'id el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Allah će sedamdeset godina udaljiti vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu!

  4. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Allah Uzvišeni je rekao: Svako čovjekovo djelo primada njemu, izuzev posta! On pripada Meni i Ja posebno za njega nagrađujem!

  5. Ebu Hurejre, r.a., takođe, od Poslanika, s.a.v.s., prenosi: Post je štit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne riječi i neka se ne dere, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaže: Ja postim!

  6. On, takođe, kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah is usta postača kod Allaha je bolji od mirisa miska!

  7. On prenosi od Poslanika, s.a.v.s., i sljedeći hadis: Postač ima dvije radosti: prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim Gospodarom!

  8. On, takođe, prenosi i ovaj hadis: Svaki čovjekov posao se višestruko nagrađuje. Dobro djelo se nagrađuje od deset do sedam stotina puta osim posta, jer je Allah Uzvišeni rekao: On je Moj i Ja za njega nagrađujem. On ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene!

  9. Sehl b. Sa'd, r.a., prenosi da je Poslanik islama, s.a.v.s., rekao: U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući?! Oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući!

  10. Talha b. Ubejdullah, r.a., prenosi da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., došao jedan beduin i, između ostalog, ga upitao: Obavijesti me o onome što mi je Allah učinio obaveznim od posta?! On je odgovorio: Mjesec Ramazan, osim ako ti još nesto hoćeš dobrovoljno!

  11. Huzejfe b. el-Jeman, r.a., prenosi da je čuo Vjerovjesnika, s.a.v.s., kako kaže: Smutnja za čovjeka može biti u njegovoj porodici, imovini i u susjedu, a otklanja je obavljanje namaza, post i dijeljenje zekjata!

  12. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Zapostite kada vidite mlađak i prestanite postiti kada ga vidite! Ako on bude zastrt oblakom, onda upotpunite ša'ban tridesetim danom!

  13. Abdullah b. Omer, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: Ne postite dan ili dva prije ramazana, izuzev ko već posti neki post neka ga onda i dovrši!

  Ovdje se misli, kako tvrde islamski učenjaci, da se ne posti dan-dva prije ramazana i tako dočekuje taj mjesec. Time se želi odvojiti nafila od farz-posta!

  14. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Nemojte postiti kada nastupi druga polovina ša'bana!

  Neki učenjaci smatraju da je ovo Poslanikova, s.a.v.s., preporuka kako bi vjernik bio jači i spremnije dočekao ramazan!

  15. Abdullah b. Amr b. el-As, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: U postu je suzbijanje strasti moga ummeta!

  16. Abdullah b. Mes'ud, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Ko ima mogucnost za brak, neka se ženi, jer to bolje djeluje na obaranje pogleda i najsigurnije zaštićuje polni organ, a onaj koji to nije u mogućnosti, neka posti, jer je post jedna vrsta zaštite!

  17. Sevban, r.a., prenosi od Poslanika islama, s.a.v.s., da je rekao: Post mjeseca ramazana odgovara postu deset mjeseci, a post šest dana ševvala, nakon njega, odgovara postu dva mjeseca, pa to predstavlja post čitave godine!

  18. Ebu Ejjub, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., sličan hadis: Ko isposti ramazan zatim to poprati sa sest dana ševvala, kao da je čitavo vrijeme postio!

  19. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: Ko se ne prođe lažnog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i piće!

  20. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, iskupljuju grijehe, ako se između njih ne načine veliki grijesi!

  21. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je bio najdarežljiviji među ljudima, a najdarežljiviji je bio u ramazanu, kada se Džibril sastajao s njim. Džibril se sastajao s njim svaku noć tokom ramazana kada je zajedno s njim učio Kur'an. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi se s njim sastao, bio je darežljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu kišu!

  22. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ustajte na sehur, jer je u njemu, doista, berićet!

  23. Od Amra b. el-Asa, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: Razlika između našeg posta i posta židova i kršćana je u ustajanju na sehur!

  24. Od Sehl b. Sa'da , r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Ljudi će biti u dobru sve dok budu žurili sa iftarom!

  25. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Allah Uzvišeni je rekao: Moji najdraži robovi su oni koji najviše žure sa iftarom!

  26. Od Selmana b. Amira ed-Dabbija, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Kada se neko od vas iftari, neka se iftari hurmama, a ako ih nema, neka se, onda, iftari vodom, jer je ona čista!

  27. Enes b. Malik, r.a., kaže: Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi se iftario sirovim hurmama prije nego bi klanjao. Ako ne bi našao sirove hurme, iftario bi se suhim. Ako ne bi nasao ni suhe hurme, iftario bi se gutljajem vode!

  28. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Kada od vas neko zaboravi pa nešto pojede, ili se napije, neka dovrši svoj post, jer ga je to Allah nahranio i napojio!

  29. Aiša, r.a., kaže: Allahovog Poslanika, s.a.v.s., je zaticala zora, a on je od odnosa sa svojim ženama bio džunub pa bi se tada okupao i postio!

  30. Zejd b. Halid el-Džuheni, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Ko pripremi iftar postaču, imaće nagradu kao i on, a da se postaču njegovi sevapi uopće ne umanju!

  31. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., došao kod Sa'da b. Ubade, r.a., koji mu je iznio hljeba i maslinovog ulja, koje je Vjerovjesnik, s.a.v.s., jeo i, nakon toga, proučio dovu: Neka se kod vas ifare postači, neka vašu hranu jedu pobožni i neka za vas istigfar čine meleki!

  32. Od Aiše, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: Ko je umro, a ostao je dužan post, napostiće za njega njegova najbliža rodbina!

  33. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., je došao jedan čovjek i rekao: Allahov Poslaniče, majka mi je umrla a ostala je dužna mjesec dana posta. Hoću li ja to za nju nadoknaditi?! Da - rekao je on - jer dug prema Allahu je najpreči da se obavi!

  34. Od njega se, takođe, prenosi da je jedna žena došla Vjerovjesniku, s.a.v.s., i spomenula mu da je njena sestra ostala dužna postiti mjesec dana, budući da je, ploveći morem, umrla i nije to izvršila. Poslanik, s.a.v.s., joj je rekao: Posti za svoju sestru!

  35. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni prethodni grijesi!

  36. Od, Aiše, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., preporučio: Tražite Lejletu-l-kadr u neparnim noćima posljednjih deset dana ramazana!

  37. Aiša, r.a., kaže: Pitala sam Poslanika, s.a.v.s.: Allahov Poslaniče, šta misliš, kada bih znala u kojoj noći se nalazi Lejletu-l-kadr, šta bih u njoj učila? On je odgovorio: Uči: ALLAHUMME INNEKE 'AFUVVUN, TUHUBBU-L-'AFVE, FA'FU 'ANNI / Allahu, Ti si Onaj koji oprašta, Ti voliš praštanje, pa oprosti meni!

  38. Od Aiše, r.a., se prenosi da je rekla: Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi provodio noć u ibadetu, probudio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude što bolji!

  39. Abdullah b. Omer, r.a., je rekao: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je boravio u i'tikafu zadnjih deset dana ramazana!

  40. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je neki beduin došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao ga: Allahov Poslaniče, uputi me na djelo, s kojim ću, ako ga budem uradio, ući u Džennet! On mu odgovori: Da obožavaš Allaha, ne pripisujući mu druga, da obavljaš namaz, da daješ zekjat i da postiš ramazan! Beduin tada reče: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj život, ja na ovo ništa dodati neću! Kada se on okrenuo, Vjerovjesnik, s.a.v.s., je tada rekao: Kome pričinjava zadovoljstvo da gleda u jodnog od stanovnika Dženneta, onda neka pogleda u ovoga!

  08.08.2010.

  Dzennetska pticica

  "Bože, kako je prekrasan ovaj dan", - razmišljala je Jasmina gledajuci kroz prozor. "Sve slavi i velica Allaha, dž.š., a ja sam tako sretna što se sve ovo nakon svega lijepo završilo ..." - Njeno razmišljanje prekide ulazak ljekara u sobu. Ona se prenu i brzo pridje svom krevetu, išcekujuci dolazak pedijatra koji je odmah dolazio nakon vizit-posjete.

  Vec tri dana je u bolnici. Njena trudnoca se iskomplikovala i ljekari su se odlucili na prijevremeni porod. Iako je bio osmi mjesec nisu više imali vremena. Porod se morao obaviti, a život majke i djeteta spasiti.
  Jasmina je rodila sina koji je težio 2 kg. Svi su se brinuli za njega jer se dešava, Allahovom voljom, da bebe rodjene u osmom mjesecu trudnoce ne prežive usljed nerazvijenosti pluca, mozga ili zbog nekih drugih nepredviðenih komplikacija. Naravno, mogucnosti za sretan ishod su bile velike, i svi su se nadali da ce beba, iako mala, biti dovoljno jaka da sve krize prevazidje, prebrodi i preživi. Posebno Jasmina i njen muž.

  Stalno je gledala u dio bolnice gdje su smješteni inkubatori, a tamo i njena beba, njen mali sin. Nije ga cak dobro ni vidjela, jer su ga odmah odnijeli, a i ona je bila suviše umorna i iscrpljena. Bez obzira na sve, vec je osjecala kako ga voli. Pa cak i Poslanik Muhammed, s.a.v.s., kaže: " Dijete je plod srca i jedan od mirisnih džennetskih cvjetova ". (Tirmizi) I on je volio djecu i igrao se sa njima, a cak je bio iskušavan umiranjem svoje rodjene djece. Bože, kakva kušnja!

  U sobu, napokon, udje dežurna doktorica-pedijatar, i pozva porodilje koje su s njom dijelile bolnicku sobu. Brzo i jednostavno obavijesti ih o stanju njihove djece u protekloj noci, i podje prema vratima. Jasmina je uzbudjeno zaustavi i upita za svoje dijete. Doktorica zastade, skide svoje naocale i rece: "Zar vas gospodjo nisu obavijestili ?!" "Šta su to trebali da me obavijeste?", - iznenadjeno upita. " Sacekajte, odmah se vracam ," - rece doktorica i izadje.

  Jasmina nervozno pritegnu svoju mahramu i upitno pogleda ostale žene. One su samo šutjele. Ona ode do prozora i prošaputa gledajuci u nebo: "Moj Gospodaru, samo se Tebi obraæam i od Tebe pomoc tražim. Molim Te da mi pomogneš, da me ucvrstiš i da me ne ostaviš samu bez Tvoje zaštite."

  U sobu ponovo udje doktorica noseci neki papir. "Znate gospodjo, jutros u 4. sahata i 10. minuta vaša beba je umrla.Tu se ništa nije moglo uciniti." Jasmina je blijedo pogleda i duboko uzdahnu. Ucinilo joj se kao da sanja ružan san iz kojeg ce je svakog trenutka neko probuditi. Ali to nikako da se desi. Doktorica je i dalje bila tu ispred nje, držeci taj papir u svojoj ruci. Svi su šutjeli i gledali u nju, u njenu mahramu i cekali kako ce reagovati. A Jasmina je samo nijemo stajala, gotovo okamenjena od te boli koja se pojavila, ne mogavši ni da prica, ni da place, niti da pokrece svoje udove.

  Nakon šest godina braka i išcekivanja ovakav ishod svega. O, Bože! A onda se sjeti da je molila svog Gospodara da joj podari ono što je najbolje za nju i njenu bebu, na ovom svijetu i Ahiretu.Opet duboko uzdahnu pa pomisli na hadis da je sabur pri prvom udarcu, i da onim drugim porodiljama u sobi treba pokazati kako se ponaša žena koja vjeruje u Allaha i Njegovo odreðenje. A to je bilo tako teško i toliko je snage za to trebalo! I opet iznova duboko uzdahnu, sjede na svoj krevet i tiho rece: "Sve je od Allaha i ja cu uz Njegovu pomoc biti dobro. Ne morate se brinuti za mene."

  U sobu udje medicinska sestra i prekide tegobnu situaciju. Doktorica joj sve objasni i zamoli je da bude pažljiva prema Jasmini i da joj donese sredstvo za umirenje. Jasmina to odbi objasnivši kratko da je ona vjernica i da joj nije potrebno nikakvo sredstvo da bi kontrolisala svoje osjecaje ili svoje raspoloženje. Toliko je željela da bude sama i da je svi ostave na miru. Htjela je u tišini daleko od svih da se opusti, da razmisli, da dovi ili place. Legla je u krevet, okrenula se prema snježno - bijelom zidu, zaklopila svoje oci i vratila se u prošlost.

  Nizale su se slike pred njenim ocima. Jasno se sjecala cijele svoje trudnoce, svakog dana i namaza u kojem je dovila za ono što Allah zna da je najbolje za nju i njeno dijete. Uvijek je izbjegavala u toj svojoj dovi da se precizno kaže šta želi, jer se bojala da može moliti ono što nije dobro za nju, njenu vjeru, život i Ahiret.
  Kur'anski ajet sure El-Bekare 216.: "Ne volite, nešto a ono može biti dobro po vas, nešto volite a ono ispadne zlo po vas; Allah zna, a vi ne znate," stalno joj se motao, i tad, a i sad, u glavi.

  Razmišljala je o tom ajetu i o ovoj novonastaloj situaciji. Tješila je samu sebe i ubjedjivala svoju dušu razumskim i vjerskim dokazima, da bude mirna i da se pomiri sa tom cinjenicom. Govorila je sama sebi da to dijete ne bi bilo zdravo vec retardirano, pa ju je Allah poštedio te tegobe. Ili bi možda otkazalo poslušnost svojim roditeljima, pa bi im samo pravilo probleme u životu. Ili opet ne bi bilo pokorno svome Gospodaru, a time bi zaslužilo vatru na Ahiretu. Bilo je tako mnogo realnih mogucnosti da više nije htjela o njima da razmišlja.

  Znala je da se u svojim dovama obracala Onome Koji posjeduje svo znanje i o prošlosti i o buducnosti, i imala je povjerenje u Njega i Njegovo odredjenje. Bila je ubijeðena da joj je On odredio ono što je najbolje za nju i njeno dijete, i pokoravala se toj odluci. Njen jekin se nije pokolebao, a i njen iman se nije smanjio iako joj je srce jako lupalo, a grudi bile pune bola i tuge, sad je bila sigurna da ce izdržati. Mora!

  Ona je vjernica stavljena na iskušenje i treba biti jaka i spremna da sve hrabro podnese u ima Allaha. Pa cak je i Poslanik, a.s., imao isto iskušenje. Hvala Allahu, njena beba je sad džennetska pticica, a tamo je i najsigurnija, jer je zaštiæena od svih dunjaluèkih iskušenja... Na tu pomisao, velike, tople, majcinske suze poceše kliziti niz njeno lice. Borila bi se protiv njih, ali pusti ih jer nisu zabranjene, a svoju tugu je htjela odagnati pa makar na taj nacin.

  Sutradan je dobila otpusnicu jer nije više bilo razloga da se zadržava u bolnici. Spremila je svoje stvari, a jedna od medicinskih sestara joj je pomogla do izlaza, gdje ju je cekao muž. Jasmina vec odmorna i prisabrana krenu za njom. Toliko je puta zamišljala izlazak iz bolnice sa svojom bebom, i toliko puta se radovala... A sada, sad se sve promijenilo. Strepila je od tog izlaska i susreta sa mužem i rodbinom. A i najteži dio je tek dolazio.

  Treba se suociti sa praznom djecijom sobom, pustom i tihom kucom bez djecijeg placa i smijeha.
  Treba... " Ne, ne ", - tiho sama sebe prekinu. Nije htjela da dalje produbljuje tugu i da se podsjeca onim što boli, jer sve ce to proci, ali nagrada ostaje. Allah, dž.š., ne daje nijedno iskušenje a da za nju ne slijedi nagrada onim najvjernijim i najzahvalnijim.

  Poslanik, a.s., kaže: "Kada covjeku umre dijete, Uzvišeni Allah pita meleke: "Uzeste li dušu djetetu roba Moga?" - "Da", - odgovaraju oni. "A šta na to kaže Moj rob ?" "Zahvaljuje Ti rijecima: "Mi smo Allahovi i Njemu se vracamo." Tada Allah kaže melecima: "Nacinite za Mog roba kucu u Džennetu i dajte joj ime kuca zahvalnosti ." (Tirmizi)

  U tim svojim razmišljanjima Jasmina dodje do izlaza. Medicinska sestra je ostavi samu da priceka svog muža. On je ubrzo stigao i pomogao joj da dodje do auta. Nije želio da razgovaraju pred bolnicom, jer sve oci su bile uprte u njih. Jasmina mu je bila zahvalna na tome, jer tek u kucnom okruženju ce moci da se opusti i podijeli svoju bol i razmišljanja sa njim. Dok je ulazila u automobil, okrenu se i baci još jedan pogled na mjesto gdje je rodila svoje dijete. Nije željela da place, ali svoj pogled nije mogla da odvoji od dijela bolnice gdje su inkubatori.

  Tu je njena beba provela svoje prve i posljednje sate života. Tu je njena beba preselila na bolji, vjecni svijet. Tu je njena beba... " Jasmina ", - blago je zovnu muž, " Trebamo ici. Udji u auto ." - " Znam, ali nekako ne mogu da odvojim pogled od bolnice. Ovdje je roðena naša beba i ovdje je preselila na Ahiret."

  Resulullah kaže: " Vaša su djeca džennetske pticice pa kad neko od te djece sretne svog roditelja, uzece ga za odjecu i nece ga pustiti sve dok ga Allah sa njim zajedno ne uvede u Džennet", - zato nemoj biti tužna. Pred nama je život prepun iskušenja koja ce doci." " Da, u pravu si ", - rece ona i polahko sjede u auto. Zatvorila je vrata i duboko uzdahnula.

  Njen muž upali auto i krenuše. Krenuli su putem Islama i vjerovanja u jednog Allaha, dž.š. Zaputili su se cvrsto i iskreno u novu etapu svog života, spremni da docekaju i prebrode sva naredna iskušenja i ispite koji ce doæi. Sad su bili sigurni da ce radom, trudom i uz Allahovu pomoc i rahmet doci do svog konacnog odredišta Dženneta, gdje ih u kuci zahvalnosti ceka jedna mala džennetska pticica.

  08.08.2010.

  Al-'Ankabut - Pauk (1-8)

  Bismillahi rrahmani rrahim
  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 • Elif Lam Mim.

 • Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: "Mi vjerujemo!" i da u iskušenje neće biti dovedeni?

 • A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.

 • Zar misle oni koji zla djela rade da će Nama umaći? - Loše prosuđuju!

 • Onaj ko se boji susreta sa Allahom - pa, doći će, sigurno, Dan obećani; a On sve čuje i sve zna!

 • A onaj ko se bori - bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti.

 • Onima koji vjeruju i dobra djela čine preći ćemo sigurno, preko hrđavih postupaka njihovih, i za ono što su radili doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi.

 • Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali, ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti.
 • 07.08.2010.

  Dva najbolja i najgora organa

  Prenosi se da je mudri Lukman bio sluga kod nekog bogatasa. Jednoga dana mu je njegov gospodar naredio da zakolje ovcu i da iz nje izvadi dva najbolja organa. Kad ju je zaklao, Lukman je izvadio jezik i srce. Nakon izvjesnog vremena ponovo mu je naredio da zakolje ovcu, ali da sada izvadi dva najgora organa od ovce, pa je Lukman ponovo izvadio jezik i srce. Cudeci se njegovom postupku gospodar mu je rekao: "Ja sam ti naredio da mi izvadis dva najbolja organa i ti si izvadio jezik i srce, pa sam ti naredio da mi izvadis dva najgora organa, pa si opet izvadio jezik i srce - u cemu je tajna tvog postupka?" Lukman mu odgovori: "Uistinu, nema nista bolje od jezika i srca kada su cisti, niti ista gore od njih kada su pokvareni."

  06.08.2010.

  Pronicljivost imama Ebu Hanife

  Prenosi se da je skupina haridžija sa isukanim sabljama dosla kod imama Ebu hanife dok je sjedio u mesdžidu i prijeteči mu rekla: ""O Ebu Hanife, postavit cemo ti dva pitanja, pa ako odgovoris spasio si se, a ako ne odgovoris, ubit cemo te!" " Ebu Hanife im rece: ""Pitajte slobodno!" " Zatim jedan od njih rece: ""Ljudi nose dvije dzenaze prema groblju. Jedan mejt je covjek koji je pio alkohol i umro u pijanom stanju, a drugi mejt je zena koja je zatrudnjela u bludnoj vezi i umrla je prije nego se pokajala. Jesu li oni vjernici ili nisu?" " Nakon toga Ebu Hanife upita njih: ""Jesu li bili Zidovi?" "Nisu", " odgovorise. ""A jesu li bili krscani?" "Nisu." "A jesu li bili vatropoklonici?" "Nisu." "A koje su onda vjere bili?" "Bili su muslimani", " odgovorise haridzije. ""Pa sami ste dali odgovor" ", rece im Ebu Hanife...

  Haridžije zatim upitase: ""A jesu li oni u Dzennetu ili Dzehennemu?" " Imam Ebu Hanife im rece: ""Odgovorit cu vam rijecima Ibrahima a.s.: " "Ko me bude slijedio on je moj, a ko mi bude nepokoran, pa Ti zaista opraštaš i milostiv si." "i rijecima Isaa, a.s.: " "Ako ih kazniš robovi su Tvoji, a ako im oprostiš pa Ti si uistinu Silan i Mudar." Poslije takvog odgovora haridzije su otisle pognutih glava iz mesdzida.

  05.08.2010.

  Ne gledaj sta rade oči, već šta rade ruke

  Neki čovjek je jednog vjetrovitog dana lovio vrapce pa mu je usljed jakog vjetra upala prasina u oci zbog cega je neprestano suzio. Medjutim, i pored toga nastavio je loviti, i kad god bi uhvatio kojeg vrapca, odsjekao bi mu krila i stavio ga u torbu. Primjetila su ga dvojica vrabaca sa obliznje grane pa je jedan rekao drugome: "Vidis onog lovca, ja mislim da nam on uopce ne misli zlo. Pogledaj kako je samo osjecajan, stalno place i suze lije." Drugi vrabac mu je rekao: "Ne gledaj ti sta rade njegove oci, vec gledaj sta rade njegove ruke."

  04.08.2010.

  Za koga udati kćerku

  Islamski učenjak, Nuh ibn Merjem jer htio udati svoju kćerku, pa se, izmedju ostalog, savjetovao i s komšijom vatropoklonikom o tome za koga je udati. On mu je rekao: "Kako to ljudi traže savjete od tebe, a ti našao pitati mene za savjet o udaji svoje kćerke, a osim toga ja nisam musliman." Ali, kad već želis tako, reći ću ti sljedeće: "Perzijski car je, kad je ta stvar u pitanju birao imetak, Rimski vodja je birao ljepotu, a vaš vodja, Muhammed sallallahu alejhi we sellem, birao je i preporučio vjeru, pa ti gledaj koga čes slijediti."

  03.08.2010.

  Pročišćenje

  Bio jednom jedan učenik kojem je učitelj, poznati grčki filozof, povjerio čudan zadatak. Zapovjedio mu je da da novac svakome ko ga uvrijedi u razdoblju od tri godine. Silno čeznući za prosvjetljenjem, učenik je činio tačno onako kako mu učitelj zapovjedi.
  Kad je ova poprilično duga kušnja bila završena, gospodar pozva mladića k sebi i reče mu: "Sada možeš ići u Atenu jer si spreman učiti mudrost."
  Sav ponosan, učenik se uputi prema Ateni. Prije nego je ušao u veliki grad ugleda, zasigurno, mudra čovjeka kako sjedi na vratima vrijeđajući svakoga ko pristigne. Naravno, kad je ugledao učenika, i njega stade vrijeđati. "Hej", vikao je na učenika. "Kako samo možeš biti tako ružan i glup? Nikad ranije nisam vidio da neko izgleda tako blesavo."
  Ali umjesto da se brani ili napada, učenik prasnu u smjeh. "Zašto se smiješ kad te vrjeđam?" upita mudrac.
  "Zato", reče učenik, "jer sam pune tri godine plaćao ovakve pogrde, a sad mi ih ti daješ besplatno!"
  "Uđi u grad," reče mu mudrac. "Tvoj je!"

  02.08.2010.

  Salavat

  „ Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i saljite mu pozdrav“ ( El-Ahzab 56 )

  Muhammed ibn Abdur-Rahman prenosi da je Vjerovjesnik a.s. rekao:

  „ Kada ja preselim na ahiret nece mi niko salavat donijeti, a da mi ne dodje Dzibril i rekne:-Muhammede! Taj i taj te selami, a ja cu odgovoriti- we alejhisselamu we rahmetullahi we berekatuhu( neka je i na njega spas, milost i blagoslov Boziji)“.
  01.08.2010.

  Šta možeš uraditi za jedan minut

  Shvatio sam da se u jednoj minuti života može učiniti puno dobra. Može se proučiti nekoliko ajeta. Svaki ajet sadrži nekoliko desetina slova, a svako slovo nosi deset sevaba. U minuti se može i sto puta izgovoriti tespih. Mogu se sto puta izgovoriti riječi subhanaAllahi ve bi hamdihi (Slavljen neka je Allah i Njemu hvala). Svakom ko izgovori ove riječi bit će oprošteni grijesi, makar ih bilo koliko morske pjene.Za jednu minutu mogu pročitati oko četiri stranice knjige, sedam puta proučiti El-Fatiha. Neki su računali koliko ova sura nosi sevaba, pa su izračunali više od hiljadu četiri stotine sevaba. Za isto vrijeme može se dvadeset puta proučiti sura El-Ihlas. Ko sumnja nek proba.

  Ovim ti želim dati do znanja koliko vrijedi samo jedna minuta tvog života. Ona je veliki trenutak u zikru, učenju Kur'ana, dovi, razmišljanju, čitanju ili pisanju.

  Jedna minuta ti može puno donijeti u životu, može ti povećati sposobnosti, ideje, shvatanja, memoriju i dobra djela.

  I ova minuta može biti upisana u Knjigu dobrih djela ako je budeš znao iskoristiti i sačuvati.

  Pogledaj koliko minuta, čak i sati, dana, mjeseci, pa i godina protekne uzalud, protekne u zabavi i razonodi, rasprši se poput prašine u zraku. Kamo sreće da takav čovjek bar sačuva glavu i bude na pozitivnoj nuli. Ali, naći ćeš kod njega puno grijeha, propusta i manjkavosti. Da Allah pomogne.

  U jednoj minuti možemo dvadest puta kazati La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli šej'in kadir (Nema boga osim Allaha, Jednog i Jedinog, Koji nema druga. Njemu pripada vlast i hvala i On je Svemoćan). Ko izgovori ove riječi kao da je na Allahovom putu oslobodio osam robova iz Ismailovog potomstva.

  Spomenuli smo da se u jednoj minuti dvadest puta može proučiti sura Kul huvallahu ehad, što vrijedi koliko sedam puta proučiti Kur'an, jer ona vrijedi koliko trećina Kur'ana.

  Tako ti Gospodara, koliko dobra propuštaš? Koliko dobrih dijela dopustiš da ti prođe? Koliko trenutaka izgubiš u rekla-kazala, ogovaranju i tračanju? Koliko se povodiš za pričama ljudi? Koliko nemarno posmatraš smrt? Koliko si opušten u zabludi?

  Okrenimo se sada pisanju. U minuti možeš napisati četiri reda podsjetnika, a ako požuriš i pet. To je skoro trećina stranice. Ako bi svakodnevno pisao samo pet redova, za mjesec bi napisao deset stranica, za godinu sto dvadeset stranica, a za deset godina hiljadu dvjesto stranica. Tolika je i knjiga Zadul-mead od Ibn Kajjima, a malo manja je od Ibn Kesirovog Tefsira.

  Ako bi svakodnevno u jednoj minuti proučio suru Kul huvallahu ehad to bi za mjesec dana bilo šest stotina puta, a za godinu sedam hiljada dvjesto puta. To je ravno dvije hiljade i četiri stotine učinjenih hatmi.

  Pokušao sam učiti stihove i dvadeset puta sam ponovio jedan stih u minuti dok ga nisam naučio. Kada bi svakodnevno naučili samo po jedan stih mudre poezije, za deset godina bismo naučili tri hiljade i šest stotina stihova. To bi ti bio prijatelj na sijelu, mudrost u logici i ispravnost u jeziku.

  Pedeset puta možeš izgovoriti riječi Sallallahu alejhi ve sellem, donoseći salavat na Poslanika, a.s., i tako steći pet stotina salavata koje će Allah na tebe donijeti, jer ko donese jedan salavat, zaradit će deset.

  Mogu se i klanjati dva rekata u kojima će se samo izvršiti vadžibi, kao što je učenje Fatihe i tri tespiha na ruku'u i sedždi. To se može stići za minut. Ko svakodnevno klanja duha-namaz, za godinu dana će klanjati sedam stotina rekata. Na svakom rekatu će učiniti dvije sedžde i tako će za godinu dana učiniti više od hiljadu i četiri stotine sedždi.

  U vjerodostojnom hadisu stoji: „Nećeš učiniti ni jednu sedždu a da njome Allah neće uzdići tvoj položaj i oprostiti ti jedan od grijeha.“

  U jednoj minuti možeš steći zadovoljstvo Gospodara, pobrisati grijehe, kod Allaha ti može biti upisana nagrada i skinut teret sa tvojih pleća. Mogu ti biti riznica kod Uzvišenog. U toj minuti možeš pisati, sastavljati, učiti, razvijati talenat, jačati memoriju, povećavati dobra djela, spominjati Allaha, produbljivati kulturu i širiti spoznaju. Ali, dragi brate, sve ovo zahtijeva interesovanje i trud. Da nas Allah sačuva smrti truda, hladnoće odlučnosti i podlosti prirode.

  Napisao: dr. Aid El-Karni

  Vratimo se izvoru...

  DOVA:

  AJET:
  *Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo: "Pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi, zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospodara svoga, poslušno!" Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju.(An-Nahl, 68-69.)

  *Kada Jusuf reče ocu svome; "O oče moj, sanjao sam jedanaest zvijezda, i Sunce i Mjesec, i u snu sam ih vidio kako mi se pokloniše" (Jusuf, 4)

  *"A kada te robovi moji za mene upitaju,ja sam sigurno blizu. Odazivam se dovi molitelja kad me zamoli. Zato neka oni pozivu mome udovolje i neka vjeruju u mene,da bi bili na pravom putu"(El-Bekare,186)

  *''On tajne zna i On tajne svoje ne otkriva nikome, osim onome koga On za poslanika odabere...''(Džinn, 26-27)

  HADIS:
  *''Ko se bude držao mog sunneta u doba razdora moga ummeta, biće kao da drži žar na dlanu''

  *"Vi necete ljude pridobiti sa svojim imecima, ali ce te ih pridobiti veselim izgledom lica i lijepim ponasanjem"

  *"Neki su ljudi upitali Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u vezi s vračevima, na šta je odgovorio: 'Ništa ne predstavljaju.' Ljudi odgovoriše: 'Allahov Poslaniče, oni nam govore o određenoj stvari koja se uistinu desi!' Na to Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'To je istinita vijest koju džin krišom čuje i šapne je svom štićeniku, pa oni na nju dodaju više od stotinu laži.'"

  Da li ste znali ???
  Da li ste znali da je ashab koji se zvao Hakim ibn Hizam r.a. imao osobenost i karakteristiku koju nije imao niti jedan drugi ashab, a to je da je roðen u Kabi, i da ga je Allah počastio dugim životom pa je živio šezdeset godina u džahilijetu i šezdeset u islamu.

  Islamske stranice:
  www.islambosna.ba
  www.minber.ba
  www.n-um.com

  MOJI FAVORITI

  BROJAČ POSJETA
  free counters
  310267

  Powered by Blogger.ba